A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXVII /229/2013

  z dnia 14 listopada 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:
  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 646 581,64 zł., w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 71 938,34 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 71 938,34 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80101- Szkoły podstawowe,
  80104 – Przedszkola, i 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie wpływów z dochodów
  własnych w kwocie 5 700,00 zł i zmiana dochodów między paragrafami.
  W dziale 852– Pomoc społeczna, zwiększają się dochody w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenie
  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
  świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , 85214-
  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85216 – Zasiłki stałe z tytułu zwiększenie dotacji w kwocie 45 838,00 zł
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002- Gospodarka odpadami,
  zwiększają się o kwotę 20 400,34 zł jako dotacja na realizację zadań bieżących z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów
  bieżących oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 249
  903,50 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 71 938,34 zł, w tym wydatki bieżące
  zwiększono o kwotę 71 938,34 zł.
  Zmienia się wydatki:
  W dziale 750- Administracja publiczna,
  w rozdziale 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmian między
  paragrafami wydatków,
  W dziale 801- Oświata i wychowanie,
  w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 432 zł i dokonuje się zmian
  między paragrafami wydatków,
  w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między
  paragrafami wydatków,
  w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 169 zł i dokonuje się zmian między
  paragrafami wydatków,
  W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 999 zł i
  dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W dziale 852– Pomoc społeczna, zwiększają się dochody w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenie
  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
  świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , 85214-
  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85216 – Zasiłki stałe z tytułu zwiększają się wydatki o kwotę 45 838,00 zł,
  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 5 562 zł.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , zwiększa się wydatki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu o kwotę 20 400,34zł,
  w rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmiana kwot między paragrafami wydatków, w zadaniu 6.3.-
  Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów
  W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się kwotę na wydatki o 1 000,00 zł,
  w rozdziale 92195- Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, w zadaniu
  5.1.- Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, funduszu sołeckiego sołectwa Majków oraz zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł
  W dziale 926 Kultura fizyczna
  w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków:
  - w zadaniu 5.1.- Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, funduszu sołeckiego sołectwa Majków, zmiana kwot między paragrafami wydatków.
  - w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów,
  zmiana kwot między paragrafami wydatków.


  Data wprowadzenia: 2013-11-19 1407
  Data upublicznienia: 2013-11-19
  Art. czytany: 720 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 24203 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 28424 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 31971 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne