A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2013

  z dnia 11 października 2013 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

  Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.150), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), w celu przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza się, co następuje:

  § 1.

  Zgodnie z Planem szkolenia obronnego gminy na 2013 rok w gminie Skarżysko Kościelne zostanie przeprowadzona ćwiczenie obronne nt. „Kierowanie gminą w czasie osiągania stanu gotowości obronnej czasu kryzysu w warunkach zagrożenia terrorystycznego'.

  § 2.

  Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie i doskonalenie procedur współdziałania pozamilitarnych struktur obronnych gminy z jednostkami organizacyjnymi oraz właściwymi służbami, inspekcjami i strażami w warunkach zagrożenia atakiem terrorystycznym.

  § 3.

  Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć:
  1. Sprawdzenie gotowości do działania wybranych elementów podsystemu obronnego gminy do zapoczątkowania realizacji zadań w czasie osiągania stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
  2. Przygotowanie szkolonych do realizacji zadań, w ramach określonych zespołów zadaniowych, na przewidzianych dla nich stanowiskach i funkcjach w okresie osiągania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.
  3. Doskonalenie oraz utrwalanie umiejętności i nawyków działania zespołowego na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi oraz współdziałającymi jednostkami organizacyjnymi.
  4. Zgrywanie działań podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych w realizacji zadań ochronno – ratowniczych na terenie Gminy.

  § 4.

  Ćwiczenie obronne przeprowadzę w dniu 21 listopada br. w godzinach od 7.00. do 16.00. w siedzibie Urzędu Gminy oraz budynku Szkoły Podstawowej w Majkowie.

  § 5.

  Do udziału w ćwiczeniu obronnym powołuję:
  1) Sekretarza Gminy;
  2) kierowników referatów Urzędu Gminy;
  3) pracowników Urzędu Gminy na samodzielnych stanowiskach;
  4) obsadę personalną stałego dyżuru Wójta Gminy;
  5) kierowników jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi:
  - Szkoły Podstawowej w Majkowie,
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  6) Komendanta OSP w Grzybowej Górze;
  7) Ponadto do udziału w ćwiczeniu zapraszam:
  - przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji,
  - przedstawiciela zakładu BUMAR AMUNICJA Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej.

  § 6.

  Na kierownika ćwiczenia wyznaczam Sekretarza Gminy.

  § 7.

  Opracowanie ćwiczenia obronnego powierzam inspektorowi ds. obronnych - według moich wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia.

  § 8.

  Dokumentację ćwiczenia obronnego przedstawić:
  - do zatwierdzenia do dnia 15 października br.
  - do akceptacji Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do dnia 21 października br.

  § 9.

  Sekretarza Gminy czynię odpowiedzialnym za:
  1. Powiadomienie uczestników ćwiczenia obronnego o terminie i miejscu prowadzenia ćwiczenia.
  2. Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia.
  3. Przygotowanie miejsca prowadzenia ćwiczenia obronnego.
  4. Zapewnienie środka transportu dla kierownictwa ćwiczenia.
  5. Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej ćwiczenia obronnego, z uwzględnieniem wniosków przesłanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

  § 10.

  Uczestnicy ćwiczenia - do czasu rozpoczęcia ćwiczenia obronnego, każdy według kompetencyjnej odpowiedzialności:
  1. Uaktualnią posiadaną dokumentacje obronną przypisaną danej komórce i jednostce organizacyjnej.
  2. Przygotują podległe komórki i jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym i praktycznym do udziału w ćwiczeniu.
  3. Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach oraz miejsca pracy dla zespołów ćwiczących.

  § 11.

  Sekretarz Gminy w terminie do dnia 06 grudnia br. opracuje i przedstawi mi do akceptacji sprawozdanie z ćwiczenia obronnego, w którym uwzględni:
  - ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych oraz zespołów funkcjonalnych zaangażowanych w realizacji poszczególnych zadań,
  - ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczenia obronnego,
  - zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w ćwiczeniu, z podziałem na realizowane zadania.
  W terminie do 13 grudnia br. prześle opracowane sprawozdanie do Wojewody Świętokrzyskiego.

  § 12.

  Omówienie ćwiczenia nastąpi w Szkole Podstawowej w Majkowie w dniu 21 listopada br. od godz. 15.30. do godz. 16.00. W omówieniu weźmie udział kierownicza kadra komórek organizacyjnych urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniu.

  § 13.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-10-17 1322
  Data upublicznienia: 2013-10-17
  Art. czytany: 604 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne