A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2013

  z dnia 16 września 2013 r.

  w sprawie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej

  Na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w związku z art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządzam, co następuje:

  Rozdział 1
  Przepisy ogólne

  § 1. Zarządzenie określa:
  1) sposób zarządzania i administrowania podmiotową stroną Biuletynu Informacji Publicznej;
  2) kompetencje, zadania i odpowiedzialność osób zobowiązanych do redagowania oraz prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej;
  § 2. Użyte w dalszej części zarządzenia określenia i skróty oznaczają:
  1) ustawa – ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
  2) rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68);
  3) regulamin Urzędu – Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne;
  4) informacja publiczna – informację uznawaną w świetle ustawy za informację publiczną;
  5) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
  6) podmiotowa strona BIP – podmiotową stronę BIP prowadzoną przez Urząd Gminy Skarżysko Kościelne;
  7) pracownik – pracownika Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne;
  8) zarządzenie – niniejsze zarządzenie.
  § 3.1. Urząd Gminy Skarżysko Kościelne prowadzi podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej zwaną dalej „BIP” w adresie domenowym: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
  2. Na podmiotowej stronie BIP udostępnia się wyłącznie informacje publiczne w których posiadaniu jest Urząd Gminy Skarżysko Kościelne.

  Rozdział 2
  Zespół redakcyjny

  § 4.1. Tworzy się zespół redakcyjny BIP, w skład którego wchodzą:
  1) koordynator podmiotowej strony BIP,
  2) administrator podmiotowej strony BIP,
  3) redaktorzy podmiotowej strony BIP.
  2. Wykaz członków zespołu redakcyjnego wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z nimi publikowany jest na podmiotowej stronie BIP.
  § 5.1. Funkcję koordynatora podmiotowej strony BIP pełni Sekretarz Gminy
  2. Do którego zadań koordynatora podmiotowej strony BIP należy w szczególności:
  1) kontrola prawidłowości funkcjonowania BIP oraz stały nadzór merytoryczny nad treścią zamieszczanych informacji,
  2) przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących zmian w strukturze BIP, uzgadnianie z administratorem podmiotowej strony BIP możliwości ich wprowadzenia oraz przekazywania mu do realizacji zatwierdzonych zmian,
  § 6.1. Funkcję administratora podmiotowej strony BIP sprawuje osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne na stanowisku właściwym ds. informatyki.
  2. Do zadań administratora podmiotowej strony BIP należy w szczególności:
  1) realizacja zadań określonych w § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 3 rozporządzenia,
  2) tworzenie i modyfikacja struktury BIP,
  3) informowanie koordynatora podmiotowej strony BIP o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem BIP,
  4) publikowanie informacji w działach BIP, do prowadzenia których został wyznaczony,
  5) nadawanie, modyfikowanie i usuwanie uprawnień dla redaktorów strony podmiotowej BIP,
  6) sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem i ochroną indywidualnych loginów oraz haseł dostępu do panelu administracyjnego BIP,
  7) identyfikowanie zgłaszanych problemów i błędów technicznych związanych z funkcjonowaniem BIP oraz podejmowanie działań celem ich usunięcia we współpracy z koordynatorem BIP,
  8) udzielenie pomocy i wyjaśnień zespołowi redakcyjnemu BIP w bieżących sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem BIP,
  9) przeprowadzenie szkoleń z funkcjonalności i obsługi panelu administracyjnego BIP dla zespołu redakcyjnego BIP.
  § 7.1. Funkcję redaktora strony podmiotowej BIP powierzam:
  1) Kierownikowi Referatu Inwestycji, Promocji i Rozwoju Gminy,
  2) Skarbnikowi Gminy,
  3) Samodzielnemu stanowisku ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią,
  4) Samodzielnemu stanowisku ds. promocji i rozwoju gminy,
  5) Stanowisku ds. kadr i obsługi Rady Gminy,
  6) Stanowisku ds. ewidencji ludności,
  7) Stanowisku ds. administracyjno-gospodarczych.
  2. Do zadań redaktora podmiotowej strony BIP należy w szczególności:
  1) terminowe publikowanie informacji w działach BIP, do prowadzenia których został wyznaczony,
  2) modyfikacja i usuwanie opublikowanych w działach BIP informacji i ich parametrów w zakresie posiadanych uprawnień,
  3) udzielenie wszystkim zainteresowanym pomocy i wyjaśnień w zakresie związanym z prowadzonymi przez siebie działami BIP,
  4) zgłaszanie koordynatorowi BIP lub administratorowi BIP problemów i błędów związanych z funkcjonowaniem BIP,
  5) uczestniczenie w szkoleniach i spotkaniach organizowanych dla zespołu redakcyjnego BIP.


  Rozdział 3
  Zasady redagowania i prowadzenia podmiotowej strony BIP

  § 8. 1. Informacje publiczne, które w świetle art. 6 ust. 1 ustawy, podlegają udostępnieniu na podmiotowej stronie BIP, przygotowują i opracowują pracownicy odpowiednio do merytorycznego zakresu realizowanych zadań określonego w regulaminie organizacyjnym, a także zarządzeniach Wójta.
  2. Pracownicy o których mowa w ust. 1, ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność prawidłowe przygotowanie informacji publicznych, które mają być opublikowane na podmiotowej stronie BIP.
  3. Za prawidłowe przygotowanie informacji publicznej celem publikacji w BIP należy rozumieć:
  1) przekazanie redaktorowi podmiotowej strony BIP lub administratorowi podmiotowej strony BIP informacji kompletnej i w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do jej treści,
  2) przesłanie informacji ze stosownym wyprzedzeniem, które umożliwia jej terminowe zamieszczenie w BIP,
  3) przesłanie informacji wraz z oznaczeniem daty jej wytworzenia, tożsamości osoby która ją wytworzyła lub odpowiada za treść, okresu przez jaki informacja powinna być opublikowana w BIP oraz wskazaniem sugerowanego tytułu informacji i nazwy działu w menu BIP, w którym ma zostać ona opublikowana,
  4) przesłanie informacji publicznej z wyłączeniem jawności danych prawnie chronionych wraz z niezbędnym komentarzem.
  4. Zamieszczenia materiałów w BIP do odpowiednich tematycznie i merytorycznie działów, katalogów i podkatalogów, tworzących jego mapę, dokonuje właściwy redaktor lub administrator podmiotowej strony BIP.
  5. Redaktor lub administrator podmiotowej strony BIP zobowiązany jest do zwrotnego potwierdzenia faktu opublikowania w BIP przekazanej mu informacji publicznej lub wskazania przyczyn braku dokonania tej czynności. Potwierdzenie następuje bez zbędnej zwłoki.
  6. Pracownik przygotowujący informację zobowiązany jest zweryfikować poprawność jej publikacji.
  7. Mapę, o której mowa w ust. 5, tworzy administrator podmiotowej strony BIP w porozumieniu z Sekretarzem.
  8. Za aktualność i zakres opublikowanych w BIP informacji związanych z przedmiotem działalności danego stanowiska pracy odpowiada pracownik merytoryczny.
  9. Wszelkie spory kompetencyjne i inne, powstałe w realizacji zadań określonych w niniejszym paragrafie rozstrzyga Wójt.

  Rozdział 4
  Ogólne zasady publikowania informacji publicznej w BIP

  § 9.1. Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
  2. Informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.
  3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych.
  4. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP zamieszcza się komentarz, w którym podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, która dokonały wyłączenia.
  5. W przypadku publikacji kopii dokumentów, wyłączenia jawności ich fragmentów, dokonuje się poprzez skuteczne zakrycie danych chronionych przed procesem skanowania.
  Wyłączenie jawności danych prawnie chronionych wraz z komentarzem, dokonuje pracownik odpowiedzialny za przekazanie informacji publicznej do publikacji w BIP.
  6. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona w trybie wnioskowym.

  Rozdział 5
  Przepisy przejściowe, dyscyplinarne i końcowe

  § 10.1. Zadania i obowiązki, o których mowa w zarządzeniu, należą do podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
  2. Pracownik, który nie realizuje zadań i obowiązków określonych dla niego w zarządzeniu lub realizuje je niewłaściwie, może podlegać odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach prawa pracy.
  § 11. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów, pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy oraz pracownikom wyznaczonym w zarządzeniu odpowiednio do zadań w nim określonych.
  § 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku i podlega opublikowaniu na podmiotowej stronie BIP.


  Data wprowadzenia: 2013-10-08 1023
  Data upublicznienia: 2013-10-08
  Art. czytany: 762 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne