A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXV/223/2013

  z dnia 30 września 2013r.

  UCHWAŁA NR XXXV/223/2013
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 30 września 2013r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji
  realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  oddział w Kielcach.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w nawiązaniu do § 9 pkt4 uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXVIII/178/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 rok wraz z jej zmianami.

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  W uchwale Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 marca 2013 r. w
  sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach
  PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, wprowadza
  się zmiany treści § 1 i § 2 uchwały, które otrzymują brzmienie:

  § 1.
  1. Zaciąga się w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości
  Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” realizowanej z udziałem środków
  Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach do wysokości 580 148 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem złotych).
  2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w uchwale w sprawie
  uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 rok.

  § 2.

  1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi po uzyskaniu zwrotów z Europejskiego Funduszu
  Rolnego operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w
  miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” w ramach działania
  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na
  podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00098-6921-UM1300103/11 zawartej dnia 21 grudnia
  2011r.
  2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na
  zasadach określonych w umowie.


  § 2.

  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E

  Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością dokonania zmian podjętej uchwały
  Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-
  2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach zadania inwestycyjnego
  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w
  miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”.


  Data wprowadzenia: 2013-10-03 1437
  Data upublicznienia: 2013-10-03
  Art. czytany: 607 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne