A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2013

  z dnia 22 lipca 2013 r.

  w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków Funduszu sołeckiego w 2014 roku


  Na podstawie art. l ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594).


  Zarządzam co następuje:

  § l

  1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/192/2013
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku, przeznaczone zostaną środki, wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim.
  2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. l przeznaczony jest na realizację zadań wskazanych we wnioskach złożonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich.

  § 2

  Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla sołectw, o którym mowa w § l ust. 2 zostanie przedstawiona sołtysom przez wójta gminy w terminie do 31 lipca 2013 roku pismem, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr l do niniejszego Zarządzenia.

  § 3

  Warunkiem przyznania na rok 2014 środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września 2013 r. przez sołectwo do wójta wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  § 4

  Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 3, natomiast wzór protokołu z zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

  § 5

  W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, wójt gminy informuje pismem, stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, sołtysa o przyjęciu wniosku lub
  o odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w ust. 2-4 art. 4 ustawy
  o funduszu sołeckim.

  § 6

  Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego przekazywana będzie sołtysom dwa razy w roku:
  1. z Informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku według stanu na dzień 30.06.2014 r.
  2. ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2014 rok z całego okresu rozliczeniowego.

  § 7

  1. Zobowiązuje się sołtysów do przedłożenia półrocznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań, wzór sprawozdań stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Sprawozdania, o których mowa w ust. l, należy złożyć w Urzędzie Gminy
  w Skarżysku Kościelnym w następujących terminach:
  a) do 31 lipca 2014 r. -za okres do 30 czerwca 2014 r.
  b) do 31 stycznia 2014 r. -za okres od l lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

  § 8

  Fundusz sołecki należy wykorzystać do 24 grudnia 2014 roku. Niewykorzystane do dnia 24 grudnia 2013 r. środki funduszu wygasaj ą z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

  § 9
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 10
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-08-02 0802
  Data upublicznienia: 2013-08-02
  Art. czytany: 561 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne