A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZADZENIE NR 49/2013

  z dnia 25 czerwca 2013 r.

  w sprawie: procedur zarządzania ryzykiem

  Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustala się następujące zasady zarządzania ryzykiem w Gminie Skarżysko Kościelne:

  § 1. IDENTYFIKACJA RYZYKA
  1. Określenie celów i zadań na dany rok kalendarzowy następuje poprzez opracowanie planu celów
  i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Skarżysko Kościelne oraz zatwierdzenie tego dokumentu przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w formie zarządzenia.
  2. W terminie 1 miesiąca od zatwierdzenia rocznego programu, o którym mowa w ust. 1, pracownicy wskazani w programie jako osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania, lub w przypadku braku imiennego określenia – Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy przedstawiają Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne propozycje identyfikacji ryzyka tj. wskazania potencjalnych zdarzeń niepożądanych, których wystąpienie mogłoby spowodować brak realizacji celów i zadań na dany rok, utratę (zmniejszenie) zasobów, bądź zatrzymanie działalności jednostek.
  3. W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2 Wójt Gminy Skarżysko Kościelne powołuje odrębnym zarządzeniem zespół ds. zarządzania ryzykiem, którego zadaniem jest opracowanie „rejestru/arkusza ryzyka” na dany rok kalendarzowy w tym wskazanie ryzyk odnoszących się do poszczególnych zadań oraz zagrożenia ciągłości działalności jednostki. Wzór „rejestru/arkusza ryzyka” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  4. Zidentyfikowane ryzyka wprowadza się do arkusza ryzyka.

  § 2. ANALIZA RYZYKA
  1. Zespół ds. zarządzania ryzykiem dokonuje analizy ryzyka w odniesieniu do ryzyk zidentyfikowanych według zasad wskazanych powyżej.
  2. Dokonując analizy zespół ds. zarządzania ryzykiem określa prawdopodobieństwo ziszczenia się
  w danym roku poszczególnych ryzyk, oraz potencjalne skutki związane z ich wystąpieniem.
  3. Zarówno prawdopodobieństwo jaki i skutek oceniane są w skali pięciostopniowej (1-5).
  4. Należy ocenić trzy rodzaje skutków zidentyfikowanych ryzyk: finansowe (wartość uszczerbku majątkowego), reputacji (niekorzystne informacje w mediach), operacyjne (zakłócenia w działalności lub niewykonanie planu).
  5. Istotność ryzyka określa się w skali 1-25 w sposób następujący:
  I = P x (SF +SR +SO)/3
  gdzie:
  I – istotność
  P – prawdopodobieństwo
  SF – skutek finansowy
  SR – skutek reputacji
  SO – skutek operacyjny.
  6. Za ryzyka niebezpieczne (ryzyka o nieakceptowalnie wysokim poziomie) uznaje się, te które uzyskały co najmniej 15 pkt. w skali istotności.
  7. Za ryzyka istotne (wymagające reakcji) uznaje się te które uzyskały co najmniej 4 pkt w skali istotności.
  8. Analizując skutek oraz prawdopodobieństwo oraz przypisując wartości punktowe, bierze się pod uwagę w szczególności:
  - stopień skomplikowania zadania,
  - liczbę osób uczestniczących w jego realizacji,
  - wartość środków finansowych przeznaczonych na zadanie,
  - obowiązujące w jednostce procedury regulujące wykonanie zadania,
  -wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, w tym prowadzonych w jednostkach podobnych,
  - inne wytyczne wynikające z dokumentu „Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym”,
  - wyniki monitoringu i samooceny kontroli zarządczej z lat ubiegłych.
  8. Wyniki analizy ryzyka wpisywane są do „rejestru/arkusza ryzyka”.

  § 3. REAKCJA NA RYZYKO
  1. W odniesieniu do ryzyk niebezpiecznych i istotnych, w rozumieniu § 2 ust. 5 i 6 niniejszego zarządzenia, a więc powodujących największe zagrożenie dla jednostki, zespół ds. zarządzania ryzykiem, określa propozycję reakcji na ryzyko, mając na uwadze, że najbardziej pożądanym rodzajem reakcji jest działanie.
  2. Reakcją na ryzyko, o której mowa w ust. 1 może być w szczególności:
  - monitorowanie ryzyka tolerowanego,
  - przeniesienie ryzyka na inny podmiot (ubezpieczenie, odpowiednia redakcja umów np. kary umowne dla wykonawców),
  - wycofanie – rezygnacja z realizacji zadania (niedopuszczalna w przypadku zadań wynikających
  z przepisów powszechnie obowiązujących, Regulaminu, Statutu),
  - działanie (wprowadzenie nowej procedury lub dobrej praktyki, objęcie szczególnym nadzorem, wzmocnienie kadrowe, zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych lub źródła finansowania, przygotowanie harmonogramu realizacji zadania).
  3. Reakcję na ryzyko zostaje do „rejestru/arkusza ryzyka”

  § 4. ZATWIERDZENIE I ARKUSZA RYZYKA
  1. W terminie do 31 marca każdego roku, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zatwierdza przedstawiony mu przez zespół ds. zarządzania ryzykiem „rejestr/arkusz ryzyka”.
  2. Rejestr/arkusz ryzyka może być sporządzany z użyciem programu komputerowego.

  § 5. BIEŻĄCE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z RYZYKIEM
  1. Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych wskazani w „rejestrze/arkuszu ryzyka” jako „właściciele ryzyka” zobowiązani są do:
  - bieżącego monitorowania zidentyfikowanych ryzyk oraz przedstawienia wniosków z monitoringu Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne,
  - wykonania zaplanowanej reakcji na ryzyko.
  2. W przypadku, gdy właściciele ryzyka w trakcie roku wskażą, że istnieje zagrożenie zwiększenia istotności poszczególnych ryzyk (prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub niekorzystnych skutków) lub wystąpienie ryzyk dotychczas niezidentyfikowanych Wójt Gminy Skarżysko Kościelne nakazuje dokonanie ponownej identyfikacji, analizy i reakcji w odniesieniu do danego zadania lub zapewnienia ciągłości działalności.

  § 6. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne
  i jednostek podległych .
  2. Pracownicy zatrudnieni w ww. jednostkach pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.
  3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do opracowania arkusza ryzyka na rok 2014.


  Data wprowadzenia: 2013-07-04 1422
  Data upublicznienia: 2013-07-04
  Art. czytany: 1062 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne