A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2013

  z dnia 07 czerwca 2013 roku.

  w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594);

  zarządza się, co następuje:

  § 1.
  W załączniku do Zarządzenia Nr 83/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  05 października 2011r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne wprowadza się następujące zmiany:

  1. W Części Pierwszej w Rozdziale I Zasady funkcjonowania urzędu gminy do § 7.1. pkt.7 przyjmuje nowe brzmienie o treści:

  „pkt.7 realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony RP, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych”.

  2. W Części Drugiej, Rozdziale II Zadania wspólne, § 74 otrzymuje nowe brzmienie:

  1) wykonywanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego o obrony cywilnej wynikających z opracowanych planów: /operacyjnego funkcjonowania, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej, będących w zakresie odpowiedzialności kompetencyjnej komórki, stanowiska/;
  2) współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwu gminy, w tym przygotowanie do wykonywania zadań w składzie Gminnego Zarządzenia Kryzysowego oraz funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania;
  3) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego o porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach.
  4) uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez urząd oraz organy nadrzędne;

  3. W Części Drugiej, w Rozdziale III do § 76 - dopisuje się pkt.47 o brzmieniu:

  „pkt. 47) Jest organizatorem i koordynatorem zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe komórki organizacyjne z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z innych ustaw szczególnych”.

  4.1. W Rozdziale III do § 80.1 - dopisuje się pkt.40 o brzmieniu:

  „pkt. 40) sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez gminę i podległe jednostki organizacyjne. Sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”.

  2. § 80.4 przyjmuje nowe brzmienie”:

  4. Do zadań stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC należy:

  1) W zakresie spraw obronnych, a w szczególności:

  1.planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem
  w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  2. planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania obroną gminy oraz realizacja przedsięwzięć związanych z jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń i w czasie wojny,
  3. prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, w tym związanych z doręczeniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
  4. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie,
  a także przygotowywanie projektów decyzji w sprawie świadczeń,
  5. planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza /HNS/ w tym prowadzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS i bazy danych na potrzeby HNS,
  6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem służby zdrowia na potrzeby obronne, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów rozwinięcia
  i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
  7. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem rejestracji
  i kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie z właściwym WKU,
  8. współpraca z komórką kadrową w zakresie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
  9. realizacja świadczeń wynikających ze szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin,
  10. sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie z organem nadrzędnym oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez gmin, a także przez organy nadrzędne,
  11. opracowywanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawianie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW oraz uczestniczenie w prowadzonych grach ćwiczeniach obronnych,
  12. dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych w gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

  2) W zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

  1. koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia organowi nadrzędnemu,
  2. planowanie, opracowywanie dokumentacji zabezpieczenia ujęć i urządzeń wodnych, zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych oraz utrzymanie jej w aktualności,
  3. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
  4. tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
  5. organizowanie i kierowanie przegotowaniem w zakresie ratownictwa, udzielanie pomocy poszkodowanym oraz ewakuacja ludności ze strefy zagrożeń,
  6. opracowanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na w6ykonanie zadań obrony cywilnej,
  7. planowanie zabezpieczeń materiałowo-technicznych akcji ratunkowych i ewakuacji ludności,
  8. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konwersacji, eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
  9. zapewnienie przygotowania i realizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia ulicznego na wsiach, zakładach pracy i instytucjach oraz środkach transportu,
  10. planowanie zaopatrzenia załóg, zakładów oraz służby zdrowia w materiały do udzielania pomocy dla ludności poszkodowanej,
  11. planowanie, wyposażenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki
  i umundurowanie, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i wymiany sprzętu, środków i umundurowania,
  12.dokonywanie rocznych i półrocznych ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie,

  3) Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

  1. opracowywanie i przedkładanie wójtowi do akceptacji gminnego planu zarządzania kryzysowego;
  2. utrzymanie w aktualności gminnego planu zarządzenia kryzysowego wraz
  z załącznikami funkcjonalnymi planu głównego;
  3. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  4. koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
  i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
  5. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
  6. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  7. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

  4) Prowadzenie spraw z zakresu zadań powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
  1. wskazywanie priorytetów zadań obronnych w działalności urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz przygotowanie propozycji podziału tych zadań na poszczególnych wykonawców;
  2. wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny opracowywanie i aktualizowanie w tym zakresie:
  a/ planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz uzgadnianie go z WBiZK ŚUW,
  b/ regulaminu organizacyjnego urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,
  c/ dokumentacji stałego dyżuru wójta.
  3. planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń i w czasie wojny,
  4. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie urzędu na stanowiskach kierowania, w tym określonych planów, instrukcji i regulaminów,
  5. prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, w tym związanych z doręczeniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa – opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Akcji Kurierskiej,
  6. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacja świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowywanie projektów decyzji w sprawie świadczeń,
  7. planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza /HNS/ w tym prowadzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS i bazy danych na potrzeby HNS,
  8. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem służby zdrowia na potrzeby obronne, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów rozwinięcia
  i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
  9. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem rejestracji
  i kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie z właściwym WKU,
  10. współpraca z komórką kadrową w zakresie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienie czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
  11. realizacja świadczeń wynikających ze szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin,
  12. sporządzenie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji szkoleniowej /dzienników lekcyjnych, konspektów itp./,
  13. opracowywanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawienie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW oraz uczestniczenie w prowadzonych grach i ćwiczeniach obronnych,
  14. prowadzenie szkolenia obronnego oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne,
  15. dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych
  w gminie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.  § 2.
  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy.

  § 3.

  Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do utrzymania go w stałej aktualności.

  § 4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2013r.


  Data wprowadzenia: 2013-06-25 1126
  Data upublicznienia: 2013-06-25
  Art. czytany: 1124 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne