A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXII/206/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 29 maja 2013r

  w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne XXVI/165/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.Dz. U z 2012r, poz.391 tekst jedn. z ze zm.);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1


  W uchwale Nr XXVI/165/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:

  w § 3 dopisuje się ust.4, który otrzymuje brzmienie:

  „W ramach uiszczonej opłaty każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz zostaną pokryte koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6r ust. 2a w/w ustawy, gmina może pokryć koszty wyposażona nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz zostaną pokryte koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
  Data wprowadzenia: 2013-06-05 1447
  Data upublicznienia: 2013-06-05
  Art. czytany: 719 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne