A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXII/205/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 29 maja 2013r

  w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXVI/163/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.Dz. U z 2012r, poz.391 tekst jedn. z ze zm.);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W uchwale Nr XXVI/163/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4 otrzymuje brzmienie;
  Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:

  1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  2.Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,
  a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:
  1) papier i tektura;
  2) metale;
  3) tworzywa sztuczne;
  4) opakowania wielomateriałowe;
  5) szkło;
  6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;
  7) odpady zielone;
  8) przeterminowane leki;
  9) chemikalia;
  10) zużyte baterie i akumulatory;
  11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  14) zużyte opony.

  3.Odpady komunalne opakowaniowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1- 4 mogą być zbierane
  i odbierane łącznie, jako (odpady suche).

  4.Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie, jako bioodpady (odpady mokre) lub kompostowane w miejscu ich powstania na terenie właściciela nieruchomości.

  5.Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem.

  6. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

  2. W § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie;
  „Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadających obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz ilość osób korzystających z tych pojemników chyba, że obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Uzasadnienie


  Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, rada gminy może przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
  Data wprowadzenia: 2013-06-05 1445
  Data upublicznienia: 2013-06-05
  Art. czytany: 676 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne