A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XXXII/203/2013

  z dnia 29 maja 2013r

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013 p.n.: „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zmianami). Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.;


  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2013, pod nazwą ,,Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” o wartości: 186 800,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2

  W celu realizacji projektu Gmina Skarżysko Kościelne przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. wartość kwoty 186 800,000 PLN. Wkład własny wynosi: 19 605,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset pięć złotych zero groszy).

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu systemowego w 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” wynosi w roku 2013 – 186 800,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 19 605,00 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu:
  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gminie Skarżysko Kościelne wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej w ostatnich latach kształtował się następująco:
  30.11.2012r. 694 osoby z czego 378 mężczyzn tj. 54,47 %, 316 kobiet tj. 45,53%
  30.12.2011r. 640 osoby z czego 302 mężczyzn tj. 47,19 %, 338 kobiet tj. 52,81%
  31.12.2010 r. 704 osoby z czego 377 mężczyzn tj. 53,55 %, 327 kobiet tj. 46,45%

  W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2008-2013 podano iż „z roku na rok liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu dysfunkcji bezrobocia stale wzrasta” (s. 6). Potwierdzają to dane GOPS. Z pomocy społecznej korzystało:
  w 2010 r. 474 os w tym 298 K (62,87%)
  w tym osoby do 30 r życia 85 os w tym 57k 27m
  w 2011 r. 527 os w tym 350 K (66,41%)
  w tym osoby do 30 r życia 71 os w tym 55k 17m
  w 2012 r. 435 os w tym 275 K (63,22%)
  w tym osoby do 30 r życia 59 os –co stanowi 13,53% ogółu bezrobotnych (w tym 49 k 10 m)

  Realizacja projektu będzie miała wpływ na rodziny uczestników oraz ich najbliższe otoczenie. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej, daje szansę poprawy sytuacji rodziny i postrzeganie tych osób przez społeczność lokalną. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby bezrobotne zostaną objęte wielopłaszczyznowym wsparciem (pomoc finansowa, psychologiczna, doradcy zawodowego, kursy zawodowe itp.) dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczno-materialna.

  Cel główny:
  Zwiększenie aktywności zawodowej 8 osób bezrobotnych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne od 01.01.2013r do 31.12.2013 r  Cele Szczegółowe:
  1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 8 osób w okresie 01.01.2013- 31.12.2013r.
  2.Zwiększenie samooceny oraz poziomu motywacji do zmiany sytuacji życiowej w okresie 01.01.2013- 31.12.2013
  3.Pobudzenie postaw przedsiębiorczości w okresie 01.01.2013- 31.12.2013
  4.Poprawienie sytuacji społeczno-materialnej 8 rodzin w okresie 01.01.2013- 31.12.2013

  3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  W projekcie uczestniczyć będą osoby korzystające z pomocy społecznej. Będą to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 osób. W projekcie weźmie udział co najmniej 2 osoby w przedziale wiekowym 15-30 lat.
  Grupa docelowa zostanie skonsultowana z PUP Skarżysko Kamienna (kryt. dostępu 2)
  Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na przełamanie barier mentalnych i odzyskanie wiary we własne możliwości. Pomoże powrócić na rynek pracy. Osoby pozostające bez zatrudnienia są narażone na spadek kwalifikacji i zanikanie umiejętności pracy. Rodzi to konieczność przekwalifikowania się bądź podnoszenia kwalifikacji już posiadanych. Pozostawanie bez pomocy i wsparcia odpowiednich instytucji powoduje degradację psychiczną, która jest związana z utratą poczucia własnej wartości. Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu niezbędne są działania oferujące wszechstronne wsparcie prowadzące do zmiany sytuacji życiowej.

  4. Działania zaplanowane w projekcie:
  18 h Warsztatów Trening Kompetencji Społecznych obejmujące tematykę:
  - zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na jej uruchomienie
  - umiejętności planowania
  - zarządzanie czasem

  12 h Warsztatów z doradcą zawodowym-tematyka
  - aktywne metody poszukiwania pracy
  - opracowanie CV i listu motywacyjnego

  18 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym cel określenie indywidualnych predyspozycji do podjęcia określonego zawodu.

  24 h indywidualne spotkania z psychologiem – celem jest podniesienie samooceny uczestników, zniwelowanie barier psychicznych

  - kursy zawodowe podnoszące kompetencje i umiejętności. Profil szkoleń będzie wynikał z preferencji uczestników określonych po spotkaniach z doradcą zawodowym. Mogą to być kurs opiekunki osób starszych, kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, C lub inna, kucharza, i inne

  - w odniesieniu do grupy docelowej w wieku 15- 30 lat zakłada się realizację staży (na okres min. 3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach/ przedsiębiorstwach. Instrument będzie miał zastosowanie, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu.  Data wprowadzenia: 2013-06-05 1440
  Data upublicznienia: 2013-06-05
  Art. czytany: 763 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne