A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XXXII/200/2013

  z dnia 29 maja 2013 r.

  w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42, ust. 4 w związku z art.204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.):


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  W Uchwale Nr XXI/128/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym,
  w załączniku nr 1 do w/w statutu w wykazie komórek organizacyjnych Zakładu, skreśla się punkt 14 o brzmieniu:

  „ 14. Poradnia pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  Uzasadnienie


  Ustawa 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112,
  poz. 654 z późn. zm.) nakłada obowiązek nadania przez Radę Gminy statutu zakładu opieki zdrowotnej regulującego jego zakres działania.
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym wystąpił do Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z ofertą na przyznanie kontraktu na finansowanie w/w świadczeń, w związku z nie pozyskaniem kontraktu z NFZ zachodzi konieczność aktualizacji statutu i skreślenie zapisu „14. Poradnia pielęgniarki opieki długoterminowej domowej” z wykazu komórek organizacyjnych zakładu. W związku z powyższym uchyla się uchwałę wprowadzającą przedmiotową zmianę.
  W związku z powyższym w/w zmiana do statutu jest zasadna.
  Data wprowadzenia: 2013-06-05 1432
  Data upublicznienia: 2013-06-05
  Art. czytany: 499 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne