A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 138/2018
» ZARZĄDZENIE NR 137/2018
» Zaktualizowana w miesiącu październiku podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2018
» PROTOKÓŁ Nr 8/2018
» Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 listopada 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXII/197/ 2013

  z dnia 29 maja 2013 r.

  w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/242/2010 r. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskie, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne (Dz. U. Woj. Św. z 2010r, Nr 178, poz. 1648) zmienionej Uchwałą Nr XI/66/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011 roku (Dz. U. Woj. Św. z 2011r, Nr 245, poz. 2827);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Udzielić w 2013 r. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na prace konserwatorsko – restauratorskie barokowych organów obejmujące: prospekt organowy, balustradę oraz dwie kolumny podtrzymujące organy w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.

  § 2

  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie dotacji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE


  Zgodnie ze złożonym wnioskiem na prace konserwatorsko – restauratorskie barokowych organów obejmujące: prospekt organowy, balustradę oraz dwie kolumny podtrzymujące organy w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w budżecie 2013 r. ujęto dotację w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Powyższy wydatek został zapisany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
  Dotacja może być udzielona z budżetu Gminy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, zmienionej Uchwałą Nr XI/66/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011 roku, na wykonanie prac lub robót objętych wnioskiem złożonym przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XXXII/197/2013
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 29 maja 2013r  UMOWA DOTACJI NR ……. /2013


  zawarta w dniu ....................... w Skarżysku Kościelnym, pomiędzy:
  Gminą Skarżysko Kościelne z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2A, zwaną dalej 'Dotującym', reprezentowaną przez:
  Wójta Gminy Zdzisława Woźniaka
  przy kontrasygnacie Skarbnika Danuty Barwickiej,
  adres do korespondencji: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A,
  26-115 Skarżysko Kościelne
  zwaną dalej 'dotującym'
  a
  Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym
  reprezentowanej przez Ks. Mariana Czajkowskiego – Proboszcza
  adres do korespondencji: Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Trójcy,
  ul. Kościelna 16,
  26-115 Skarżysko Kościelne
  zwanym dalej 'dotowanym',

  Strony zawierają umowę o następującej treści:
  § 1

  1.Dotujący na podstawie uchwały Nr XXXII/…./2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym i na wniosek dotowanego z dnia 26 września 2012 r. udziela Parafii dotowanemu dotacji w wysokości 30.000,00 zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych).
  2. Dotacja zostaje udzielona na wykonanie prac objętych wnioskiem:
  - na prace konserwatorsko – restauratorskie barokowych organów obejmujące: prospekt organowy, balustradę oraz dwie kolumny podtrzymujące organy w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym .

  3. Dotacja w wysokości 30.000,00 zł będzie przekazywana na rachunek bankowy Parafii dotowanego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Nr rachunku: 65 8523 0004 0013 4343 2000 0001 zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu wykonanych robót po przedstawieniu kserokopii faktur wystawionych przez wykonawców.

  § 2

  Termin wykonania prac określonych w § 1 ust.2 ustala się do dnia 25 listopada 2013 r.  § 3

  1. Parafia Dotowany zobowiązuje się wykorzystać otrzymane środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy. W przypadku stwierdzenia ,że prace które miały zostać sfinansowane z dotacji nie zostały wykonane, dotacja nie podlega przekazaniu Parafii dotowanemu.
  2. Parafia Dotowany zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji przekazując następujące dokumenty:
  - kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac z uwzględnieniem kosztów materiałów,
  - protokół odbioru przeprowadzonych prac podpisany przez Dotowanego, przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciela Dotującego oraz wykonawcę prac,
  - obmiar przeprowadzonych prac,
  - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, rachunków lub faktur.

  3.Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi nie później niż do 10.12.2013 r.

  § 4

  1.Wójt Dotujący ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystywania dotacji w każdym czasie a Parafia dotowany zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich materiałów
  i dokumentów z tym związanych.
  2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Parafia na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
  i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
  3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy.
  4. Parafia Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia, w sposób umożliwiający kontrolę, wyodrębnionej ewidencji dla dokumentowania wydatków realizowanych z dotacji.

  § 5

  1.Dotowany zobowiązany jest na oryginałach dowodów księgowych zamieszczać klauzulę: „ Dofinansowano ze środków budżetowych Gminy Skarżysko Kościelne, zgodnie z umową nr….. z dnia……”
  2.Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji winny być uwierzytelnione przez osobę dokonującą kontroli „Stwierdzam zgodność z oryginałem” oraz znaleźć się
  w aktach sprawy.

  § 6

  1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową Parafia zobowiązana jest do zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 14 dni od wezwania do zwrotu dotacji.
  2. Niewykorzystaną dotację Beneficjent zobowiązany jest zwrócić - wraz z odsetkami naliczanymi od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych – w terminie do 15 grudnia roku budżetowego, w którym udzielono dotacji na rachunek Dotującego.
  3.W przypadku częściowego wykonania prac lub robót, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić dotację, wraz z odsetkami naliczanymi od dnia otrzymania dotacji, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zwrotu dotacji.
  4. Zwrotu dotacji należy dokonać na rachunek Dotującego.

  § 7

  Dotowany Parafia w przypadku zaistnienia przesłanek powodujących obowiązek zwrotu przekazanej dotacji zobowiązuje się zwrócić dotację na rachunek Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 65 8523 0004 0006 0206 2000 0022.

  § 8

  1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywania umowy.
  2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

  § 9

  1.Umowa może być rozwiązana przez dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1) realizacji zadania niezgodnie z planowanym zakresem prac i kosztorysem w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  2) nieterminowego wykonania umowy;
  3) jeżeli Parafia dotowany odmówi poddania się kontroli, bądź w terminie określonym przez Gminę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

  2. Rozwiązując umowę po przekazaniu dotacji, dotujący określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

  § 10

  Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  § 11

  Parafia Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.  § 12

  W zakresie nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93,z póz. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  § 13

  Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Gminy, sądu powszechnego.

  § 14

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  § 15

  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2013-06-05 1426
  Data upublicznienia: 2013-06-05
  Art. czytany: 714 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne