A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA XXXII/195/2013

  z dnia 29 maja 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1
  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:
  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 9

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE
  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Wzrost dochodów dotyczy:
  W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie planu o kwotę 224 756,47 zł. Refundacja
  wydatków majątkowych za 2012 rok w kwocie 174 756,47 zł. Kwota 50 000 zł to planowana kwota
  dofinansowania wniosków złożonych w 2013 roku na nowe zadania -Rekreacyjno sportowe place zabaw w
  Grzybowej Górze i Lipowym Polu Skarbowym.
  W dziale 852 –Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 16 202 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na
  dofinansowanie zadania – Wspieranie rodziny
  W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o kwotę 9 zł, z tytułu
  zwiększenia udziału środków budżetu państwa w projekcie POKL realizowanym przez GOPS p.n. ”Od
  marginalizacji do aktywizacji….”.
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie planu o kwotę 40 989,53 zł.
  Refundacja wydatków majątkowych za 2012 rok w kwocie 3 395,85 zł i bieżących w kwocie 37 593,53 zł.
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2:
  Zwiększa się wydatki zwiększając plan o otrzymane środki z refundacji wydatków za 2012 rok jak również
  dokonuje się zmian wydatków między rozdziałami. Zmiany wydatków wprowadzono:
  W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 194 205 zł na realizację zadań
  1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w
  miejscowości Świerczek o kwotę 28 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej.

  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz
  wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne o 2 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej.

  3. Wprowadza się nowe zadania:
  - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Grzybowej Górze w kwocie 77 244 zł,
  -Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym w kwocie 86 961 zł,
  - Wykup działki pod wodociągiem w Grzybowej Górze w kwocie 4 000 zł.
  W dziale 600 – Transport i łączność, wzrost o kwotę 22 803,85 zł
  Zwiększenie planu na utrzymanie dróg.
  W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wzrost o kwotę 4 000,00 zł
  Nowe zadanie - Wykup działki pod wodociągiem w Grzybowej Górze w kwocie 4 000 zł.
  W dziale 750 – Gospodarka mieszkaniowa, wzrost o kwotę 29 792 zł na zwiększenie na prace interwencyjne i roboty publiczne.
  W dziale 801 –Oświata i wychowanie , wzrost o kwotę 4 962 zł, przesunięcia wydatków w poszczególnych rozdziałach i zwiększenie na odpis socjalny emerytów.
  W dziale 851 – Ochrona zdrowia, tylko zmiana kwot między paragrafami
  W dziale 852 – Pomoc społeczna wzrost o 16 202 zł z tytułu wzrostu wydatków z dotacji na wspieranie
  rodziny, wzrost o 9 zł – ośrodki pomocy społecznej po zmniejszeniu udziału środków własnych w dziale 853 i zmiany miedzy paragrafami zgłoszona przez GOPS.
  W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmiana między paragrafami projektu POKL
  realizowanego przez GOPS - Od marginalizacji do aktywizacji … i zwiększono wydatki o 9 zł z tytułu wzrostu dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem udziału jst o 9 zł.
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o 9 983 zł, zmiany w paragrafach i zwiększenie na dotację dla parafii oraz zmiany między paragrafami w funduszu sołeckim.
  W załączniku Nr 4- Zadania inwestycyjne roczne zwiększa się planowane wydatki w 2013 roku
  1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w
  miejscowości Świerczek o kwotę 28 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej.
  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz
  wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne o 2 000 zł, kwota kosztorysowa wyższa od planowanej.
  3. Wprowadza się nowe zadania:
  - Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Grzybowej Górze w kwocie 77 244 zł,
  4
  -Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym w kwocie 86 961 zł,
  - Wykup działki pod wodociągiem w Grzybowej Górze w kwocie 4 000 zł.
  Powyższe zmiany powodują dokonanie zmian w załączniku Nr 5 – Wydatki na programy i projekty
  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  niepodlegających zwrotowi na 2013 rok. Zmienia się kwoty w projektach zmienianych i wprowadzanych w
  załączniku Nr 3 oraz zmienia się o 9 zł wartości projektu Od marginalizacji.
  W załączniku nr 9- Dotacje celowe w 2013 r., zwiększa się kwotę dotacji dla Parafii o 10 000 zł, oraz rozpisuje
  się kwotę 9 000 zł dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na zadania w rozdziale 92105- w zakresie kultury i w rozdziale 92605 – w zakresie kultury fizycznej sportu rozpisuje się 6 500 zł dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu.
  W załączniku Nr 10 – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana między paragrafami wydatków w zadaniu 4.2 funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe i zadania
  6.4 funduszu sołeckiego sołectwa Michałów.


  Data wprowadzenia: 2013-06-05 1414
  Data upublicznienia: 2013-06-05
  Art. czytany: 581 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 23540 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 34788 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 28494 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 55030 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 28648 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 32014 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne