A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXI/189/2013

  z dnia 27 marca 2013 r.

  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  RADA GMINY, uchwala co następuje:


  § 1

  W uchwale Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028 pod nazwą „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2.Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2028 Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Paragraf 3 uchwały Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028 otrzymuje brzmienie:

  „§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zaciągania zobowiązań:
  1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”


  § 3

  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do wymogów art. 226 i 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) oraz do wymogów art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 poz. 1456) , jak również ze zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 rok, oraz zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.
  Data wprowadzenia: 2013-04-03 1215
  Data upublicznienia: 2013-04-03
  Art. czytany: 548 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 153600 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 54272 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne