A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2013

  z dnia 14 marca 2013 roku.


  w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

  zarządza się, co następuje:

  § 1

  W załączniku do Zarządzenia Nr 83/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  05 października 2011r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4 przyjmuje nowe brzmienie:

  „§ 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym;
  2) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Skarżysko Kościelne;
  3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Skarżysko Kościelne;
  4) Zastępcy wójta - rozumie się przez to Zastępcę Wójta Gminy Skarżysko Kościelne;
  5) Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Skarżysko Kościelne;
  6) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Gminy Skarżysko Kościelne;
  7) Zastępcy skarbnika - rozumie się przez to Za¬stępcę Skarbnika Gminy Skarżysko Kościelne;
  8) Z-ca kierownika USC – rozumie się przez to zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skarżysku Kościelnym;
  9) Kierowniku – rozumie się przez to kierowników referatów w Urzędzie Gminy
  Skarżysko Kościelne.”

  2. W Rozdziale II Zasady Kierowania praca urzędu - § 19 przyjmuje nowe brzmienie:

  „§ 19. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia obowiązków, zadania i kompetencje w zakresie kierowania urzędem wykonuje zastępca wójta”.

  3. W Rozdziale VII Zasady podpisywania pism i decyzji, wzory pieczęci wprowadza się następujące zmiany:
  1/ § 37 przyjmuje nowe brzmienie:

  „§ 37 W okresie nieobecności wójta dokumenty określone w § 36 podpisuje zastępca wójta lub sekretarz w zakresie udzielonych upoważnień.”

  2/ w § 43 ust. 2 pieczęcie do podpisu lit. b) przyjmuje nowe brzmienie:

  b)

  Z-ca Wójta
  ……………………
  imię i nazwisko


  4. W Części Drugiej w Rozdziale I Struktura Organizacyjna Urzędu § 67 przyjmuje nowe brzmienie:
  „§ 67. W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

  1) Wójt Gminy;
  2) Zastępca Wójta;
  3) Sekretarz Gminy;
  4) Skarbnik Gminy;
  5) Zastępca Skarbnika Gminy;
  6) Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;
  7) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.”

  5. W § 72 załącznik do Regulaminu stanowiący strukturę organizacyjną urzędu przyjmuje nowe brzmienie, załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  6. W Części Drugiej w Rozdziale III Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

  1/ numer § 75 zastępuje się numerami § 75. 1. i § 75. 2.
  2/ § 75. 1 - treść pozostaje bez zmian.
  3/ do § 75. 2. dopisuje się treść:

  „§ 75. 2. Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  1/ wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
  2/ zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
  3/ składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy – w zakresie udzielonych przez Wójta pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
  4/ przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  5/ reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości –w zakresie określonym przez Wójta,
  6/ współdziałanie - w zakresie powierzonych zadań i udzielonych upoważnień/ pełnomocnictw – z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi nie podległymi bezpośrednio Zastępcy Wójta,
  7/ załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,

  7. Do § 78 ust.3 dopisuje się pkt. 8 o treści:

  „8) ds. ewidencji i rozliczeń opłat za odpady komunalne i projektów POKL – symbol VIII.”
  8. Do § 78 ust.4 dopisuje się pkt. 6 o treści:

  „6) ds. gospodarki odpadami – symbol VI”

  9. do § 81 ust.1 dopisuje się pkt. 9 o treści:

  „9) Do zadań stanowiska ds. ewidencji i rozliczeń opłat za odpady komunalne
  i projektów POKL należy:

  1. W zakresie ewidencji i rozliczeń opłat za odpady komunalne:
  a) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych systemu ewidencji opłat za odpady komunalne,
  b) prowadzenie spraw w zakresie ustalenia opłat za odpady komunalne,
  c) prowadzenie ewidencji księgowej należnych opłat oraz egzekwowanie ich terminowej realizacji,
  d) prowadzenie postepowań egzekucyjnych wobec dłużników
  e) prowadzenie rozliczeń oraz windykacja zadłużeń za odpady komunalne,
  f) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  g) przygotowanie przewidzianych prawem sprawozdań i informacji z wymienionego zakresu zadań,
  h) udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymaganych przepisami ustaw.

  2.W zakresie ewidencji i rozliczenie projektów POKL:
  a) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia projektów (zarządzeń, deklaracji i itp.)
  b) prowadzenie ewidencji księgowej projektów,
  c) sporządzenie wniosków o płatność, obsługa Generatora Wniosków Płatniczych dla POKL,
  d) monitoring finansowy projektów,
  e) monitorowanie projektów pod względem wskaźników produktu i rezultatu,
  f) sporządzenie formularzy PEFS ( Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego),
  g) sporządzanie sprawozdawczości projektów,
  h) rozliczanie projektów.

  3.Inne zadania:
  a) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  b) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  c) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  d) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  e) przestrzeganie przepisów BHP o p-poż.,

  10. W § 82 ust.1 pkt.4 Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska, utrzymania porządku
  i czystości w gminie należy dopisuje się po ppkt.8 zadania:

  9. nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli,
  10. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych
  z utrzymaniem czystości i porządku,
  11. sporządzenie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
  12. współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  13. prowadzenie systemu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  14. współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawa wynikających
  z zajmowanego stanowiska,
  15. przeprowadzanie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami,
  16. przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych związanych w deklaracji,
  17. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców,
  18. przygotowanie korespondencji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  19. wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów,
  20. opiniowanie przedłożonych przez podmioty gospodarcze programów Gospodarki Odpadami,
  21. przygotowywanie postanowień decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
  22. sporządzenie sprawozdań zbiorczych zestawień masy i rodzajów odpadów odebranych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy.

  „6) Do zadań stanowiska ds. gospodarki odpadami należy:

  1. Do zadań stanowiska ds. gospodarki odpadami należy:

  1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, w tym przygotowanie i nadzorowanie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy,
  2) dokonywanie całorocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami komunalnymi, oraz możliwości technicznych i organizacyjnych gminy,
  3) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
  4) współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
  5) obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
  6) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  7) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  8) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  9) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  10) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki komunalnymi,
  11) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  12) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i ekologicznych oczyszczalni ścieków,

  2.Inne zadania:
  a) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy,
  b) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
  c) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  d) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu czynności do Biuletynu Informacji Publicznej,
  e) przestrzeganie przepisów BHP o p.poż.„

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy.
  § 3

  Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do utrzymania go w stałej aktualności.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2013r.  Data wprowadzenia: 2013-03-19 1420
  Data upublicznienia: 2013-03-19
  Art. czytany: 681 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 105472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne