A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE Nr 24/2013

  z dnia 05 marca 2013 r.

  w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
  do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy przez pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
  kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27 poz. 271, z późn. zm.).

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  1.Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru niebędącego własnością pracodawcy
  i zwanego dalej „pojazdem' następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o używanie
  pojazdu do celów służbowych, w której zostaje ustalony miesięczny limit kilometrów
  przydzielony na jazdy lokalne, zawartej między Wójtem Gminy Skarżysko Kościelne,
  zwanym dalej Wójtem, jako osobą dokonującą czynności z zakresu prawa pracy za Pracodawcę
  a Pracownikiem.

  2.Przez jazdę lokalną rozumie się jazdę w granicach administracyjnych gminy,
  w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika.

  3. Podstawą ubiegania się o zawarcie umowy o której mowa w ust. 1, jest pisemny
  wniosek Pracownika skierowany do Wójta, zawierający:
  - wielkość wnioskowanego limitu kilometrów;
  - dane dotyczące pojazdu (marka, pojemność silnika, nr rejestracyjny);
  - opinię bezpośredniego przełożonego lub Sekretarza Gminy;
  - wyczerpujące uzasadnienie.

  4. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  5. Warunki zwrotu kosztów określi umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  1. Zwrot kosztów używania pojazdu w celach służbowych do jazd lokalnych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn obowiązującej stawki za 1 kilometr przebiegu w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.). i przyznanego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
  2. Zwrot kosztów przysługuje po złożeniu przez Pracownika pisemnego oświadczenia o
  używaniu przez niego pojazdu w celach służbowych do jazd lokalnych w danym miesiącu.

  3.Oświadczenie o jakim mowa w ust. 2 podlega sprawdzeniu przez pracownika ds. Kadr.

  4. Oświadczenie przekazuje się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  którego dotyczy.

  5. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

  6. Koszty dojazdu do i z miejsca pracy nie podlegają zwrotowi.

  7. Pracodawca może wezwać Pracownika do złożenia wykazu wykonanych w danym miesiącu jazd lokalnych z uwzględnieniem danych dotyczących celu, trasy (miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu), czasu (data i godzina wyjazdu) i liczby przejechanych kilometrów (wg wskazań licznika).

  § 3

  Podawanie nieprawdziwych informacji we wnioskach, oświadczeniach, o których mowa w § 1
  i § 2 niniejszej zarządzenia zagrożone jest sankcjami dyscyplinarnymi.

  § 4

  Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 5

  Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników
  z wymienionymi zasadami jak również nadzorowanie ich realizacji.

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 roku.


  Data wprowadzenia: 2013-03-19 1410
  Data upublicznienia: 2013-03-19
  Art. czytany: 528 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne