A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

  z dnia 01 marca 2013 r.

  w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne z tytułu podróży służbowej

  Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 5 lutego 2013r. poz. 167)

  zarządzam, co następuje:

  I. Postanowienia ogólne

  § 1

  1.Podróżą służbową jest wykonanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika (siedziby pracodawcy)
  w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.
  2. Pracownicy Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne odbywają podróże służbowe na podstawie polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez pracodawcę tj. Wójta Gminy lub w zastępstwie przez upoważnione osoby. W przypadku, gdy udającym się w podróż służbową jest Wójt Gminy, polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Sekretarz Gminy.

  § 2

  1. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest miejscowość siedziby pracodawcy.
  2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży służbowej, miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

  § 3

  1.Na wniosek pracownika Urzędu Gminy, pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej. Wysokość przyznanej zaliczki wynikać będzie ze wstępnej kalkulacji kosztów podróży krajowej. Wypłatę przyznanej zaliczki zatwierdza pracodawca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

  2.Polecenie wyjazd służbowego powinno być potwierdzone przez jednostkę, do której pracownik został delegowany.

  3. Rozliczenie podróży służbowej następuje głównie, na podstawie druku polecenia służbowego wystawionego przez Referat Organizacyjny i oświadczenia pracownika o zapewnionym bezpłatnym wyżywieniu w trakcie wyjazdu, według Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
  4. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży służbowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

  II. Środek transportu i koszty przejazdu w podróży służbowej

  § 4

  1.Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.

  2. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, kierując się zasadą racjonalizacji kosztów podróży z uwzględnieniem jej charakteru i utrudnień związanych z dojazdem.

  3. Podstawowymi środkami transportu do odbycia podróży służbowej są środki komunikacji publicznej (PKS, PKP, BUS itp.), w tym na pociąg PKP - przejazd w wagonach II klasy.

  4. Zwrot kosztów przejazdu w czasie krajowej podróży służbowej obejmuje cenę biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, wraz z związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

  5. Dopuszcza się zmianę środka transportu przez delegowanego pracownika na inny niż zalecony. W takim przypadku pracownik wraz z rozliczeniem kosztów podróży składa oświadczenie według Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zwrot kosztów przejazdu nie może wówczas przewyższać obowiązującej ceny biletu na przejazd zaleconym środkiem transportu.

  6. W przypadku przejazdu środkiem transportu droższym niż określony w poleceniu wyjazdu służbowego krajowego, różnicę między ceną biletu środka komunikacji użytego do przejazdu, a ceną biletu środka transportu wskazanego w poleceniu wyjazdu służbowego pokrywa pracownik.

  § 5

  1.W przypadku istotnych, uzasadnionych utrudnień w wykonaniu polecenia wyjazdu (podróży) służbowego zamiejscowego na terenie kraju środkami komunikacji publicznej, bądź pilną potrzebą pracodawcy pracownik Urzędu Gminy może wykorzystać prywatny samochód osobowy na warunkach określonych w rozporządzeniu

  2. Wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów krajowej podróży służbowej wymaga pisemnego wniosku pracownika zaakceptowanego przez pracodawcę, według Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  3. Pracownicy wyjeżdżający służbowo w tym samym terminie, do tej samej miejscowości i w tym samym celu mogą zgodnie z zasadą gospodarności uzyskać zgodę na podróż służbowa krajową jednym samochodem prywatnym jednego z uczestników lub podróż służbową wszystkich osób odbędzie się środkami komunikacji publicznej.
  4. Przed odbyciem podróży służbowej przez kilku pracowników samochodem prywatnym jednego z nich, konieczne jest złożenie oświadczenia według Załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia przez wszystkich uczestników podróży.

  5. Za przejazd w podróży służbowej krajowej samochodem prywatnym przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.).
  6. Do kosztów krajowej podróży służbowej zalicza się koszt przejazdu autostradą płatną oraz koszty parkingów na podstawie załączonych biletów i innych dowodów poniesionych opłat.

  7. Podstawą zwrotu kosztów stanowi druk polecenia wyjazdu służbowego wydany przez Referat Organizacyjny oraz ewidencja przebiegu pojazdu według Załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

  III. Podróże zagraniczne

  § 6

  Do ustalenia należności przysługujących pracownikom z tytułu zagranicznych podróży służbowych maja zastosowanie przepisy Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 167).

  IV. Postanowienia końcowe

  § 7

  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 8

  Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Skarżysko Kościelne, kierując się zasadą gospodarności we własnym zakresie opracują zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej.

  § 9

  Traci moc Zarządzenie Nr 97/10 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 grudnia 2010r w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu do rozliczeń zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 10

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.


  Data wprowadzenia: 2013-03-19 1400
  Data upublicznienia: 2013-03-19
  Art. czytany: 948 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 25088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne