A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2012
 • ZARZĄDZENIE Nr 85/2012

  z dnia 31 grudnia 2012r.

  w sprawie: instrukcji szkoleń BHP w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art.207 i art.2373-5 Kodeksu Pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974r
  ( Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94 z póź. zm.) oraz § 5 pkt.1, § 7 i § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
  i higieny pracy z dnia27 lipca 2004r (Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zmianami ) w związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami);

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Niniejsze zarządzenie określa programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia oraz szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zwanej w dalszej części bhp), określa szczegółowa tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym

  § 2

  1.Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
  1) rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
  27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zmianami ),
  2) Kierowniku Urzędu – oznacza Wójta Gminy Skarżysko Kościelne,
  3) pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne,
  4) urzędzie – oznacza to Urząd Gminy Skarżysko Kościelne,
  5) stanowisku pracy – należy przez to rozumieć stanowisko pracy w urzędzie,
  6) grupie stanowisk administracyjno-biurowych – należy przez to rozumieć grupę stanowisk w urzędzie, na których są zatrudnieni pracownicy na stanowiskach urzędniczych,
  a także na stanowiskach pomocniczych o charakterze administracyjno-biurowym zgodnie z rozporządzeniem delegowanym z ustawy o pracownikach samorządowych,
  7) grupie stanowisk robotniczych – należy przez to rozumieć grupę stanowisk w urzędzie na których są zatrudnienie pracownicy na stanowiskach obsługi (np. robotnik gospodarczy, sprzątaczka) zgodnie z rozporządzeniem delegowanym z ustawy o pracownikach samorządowych,
  8) grupie stanowisk kierujących pracownikami – należy przez to rozumieć grupę stanowisk kierowniczych w urzędzie, w tym, wójta, sekretarza, kierowników referatów oraz innych pracowników, którym powierzono obowiązki kierowania pracownikami.
  § 3

  1. Szkolenie w dziedzinie bhp należy prowadzić jako szkolenie wstępne i szkolenia okresowe.
  2. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie:
  1) instruktażu ogólnego,
  2) instruktażu stanowiskowego,
  3. Szkolenia okresowe mogą być prowadzone w formie:
  1) kursu,
  2) seminarium,
  3) samokształcenia kierowanego.

  § 4

  1.Szkolenie wstępne w postaci instruktażu ogólnego odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy.

  2.Instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku i kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

  3.Odbycie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywania w aktach osobowych pracownika.
  § 5

  1.Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności
  w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bhp.

  2.Szkolenie okresowe, odpowiednio w formach określonych w § 3 ust. 3, winno zostać przeprowadzone w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.

  3.Pracownicy, których charakter pracy zalicza się do grupy stanowisk administracyjno-biurowych winni odbyć szkolenie raz na sześć lat.

  4.Pracownicy, których charakter pracy zalicza się do grupy stanowisk robotniczych (obsługi) winni odbywać szkolenie raz na trzy lata.

  5.Pracownicy – osoby kierujące innymi pracownikami winni odbywać szkolenia raz na 5 lat.

  6. Ukończenie przez pracownika szkolenia okresowego powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia. Zaświadczenie powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.

  § 6

  1. Specjalista ds. bhp, któremu zlecono wykonywanie zadań służby bhp przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników urzędu.
  2. Instruktaż stanowiskowy może także przeprowadzić kierownik komórki organizacyjnej oraz pracownik urzędu, któremu powierzono kierowanie innymi pracownikami jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  3. Szkolenia okresowe pracodawcy i osób kierujących innymi pracownikami będą przeprowadzane przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

  § 7

  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr.

  § 8

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r.


  Data wprowadzenia: 2013-02-26 1423
  Data upublicznienia: 2013-02-26
  Art. czytany: 805 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne