A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 133/2018
» ZARZĄDZENIE NR 132/2018
» ZARZĄDZENIE NR 131/2018
» ZARZĄDZENIE NR 130/2018
» ZARZĄDZENIE NR 129/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE Nr 12/2013

  z dnia 06 lutego 2013 r.

  w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa  Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 89, póz. 590 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa zarządza się co następuje:


  § 1.

  1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnio¬nych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjono¬wania gminy we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, na terenie gminy Skarżysko Kościelne organizuje się system „Stałych dyżurów'.

  2. System, o którym mowa w ust. 1 tworzą kierownicy jednostek organizacyj¬nych mających swoją siedzibę na terenie gminy Skarżysko Kościelne dla potrzeb:
  1) Wójta Gminy – w siedzibie Urzędu Gminy;
  2) Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym - w siedzibie szkoły;
  3) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majkowie - w siedzibie szkoły;
  4) Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - w siedzibie przedszkola;
  5) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - w siedzibie ośrodka;
  6) Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym- w siedzibie biblioteki;
  7) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym - w siedzibie zakładu.

  3. Stały dyżur w jednostkach podległych Wójtowi organizuje się bez konieczności opracowywania pełnej dokumentacji stałego dyżuru.

  4. Zadania wykonywane w ramach „Stałych dyżurów' obejmują:
  1) Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
  2) Przekazywania decyzji uprawnionych organów w sprawie uruchomienia określo¬nych zadań zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania gminy, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywaniem właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas pod¬wyższania gotowości obronnej państwa.

  § 2.

  Ustala się następujący obieg informacji w systemie „Stałych dyżurów':
  1) „Stały dyżur' Wójta otrzymuje i przekazuje informacje i meldunki od i do „Stałego dyżuru' Starosty;
  2) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymywania i przekazywania informacji bezpośrednio od i do „Stałego dyżuru” Wojewody;
  3) „Stały dyżur' kierowników podległych jednostek organizacyjnych otrzymuje i przekazuje informacje i meldunki od i do „Stałego dyżuru' Wójta.

  § 3.

  1. „Stałe dyżury', o których mowa w § 1, organizuje się przy wykorzystaniu personelu jednostek organizacyjnych.

  2. Do pełnienia dyżurów nie powinny być wyznaczone osoby posiadające przy¬działy mobilizacyjne lub organizacyjno-mobilizacyjne.

  § 4.

  1. Do zadań osób pełniących „Stały dyżur' należy w szczególności:
  1) Przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczanie Wójtowi Gminy zadań, sygnałów, decyzji i informacji adresowanych do Urzędu Gminy;
  2) Ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji do jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi,;
  3) Ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji do organów nadrzędnych;
  4) Przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sy¬gnałów, decyzji i informacji w ramach współpracy (współdziałania) organów i jed¬nostek organizacyjnych;
  5) Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zadań zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania gminy oraz haseł za pomocą tabeli sygnałowej „ZEFIR', prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie ich treści adresatom.

  2. Osoby pełniące „Stały dyżur', sygnały i polecenia w zakresie zadań realizo¬wanych na rzecz Sił Zbrojnych, otrzymane z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowych Komendy Uzupełnień w Kielcach albo za pośrednictwem Komendy powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej, są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania ich adresatom lub osobom przez nich upoważnionym.

  § 5.

  W stałej gotowości obronnej państwa, „Stałe dyżury' mogą być uruchomione w pełnym lub ograniczonym zakresie:
  1) Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej - w celu zrealizowania zadań mobilizacyjnych na rzecz Sił zbrojnych, przekazanej odpowiednio przez Wojewódzki Sztab Wojskowy lub właściwe Wojskowe Komendy Uzupełnień;
  2) Na podstawie decyzji Wójta lub decyzji organów nadrzędnych - w celu zrealizowania zadań na rzecz tych organów i jednostek organizacyjnych lub w celach szkoleniowych.

  § 6.

  1. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa, uruchomienie „Stałych dyżurów' następuje na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

  2. Uruchomienie „Stałych dyżurów', o których mowa w ust. 1 może także na¬stąpić na podstawie decyzji:
  1) Ministra Obrony Narodowej, w celach o których mowa w § 5 pkt. 1;
  2) Organów, dla których dyżury te mają być pełnione lub organów dla nich nadrzęd¬nych.
  § 7.

  Decyzja w sprawie „Stałych dyżurów' może być przekazana:
  1) Bezpośrednio - ustnie przez organy upoważnione do uruchamiania „Stałych dyżurów';
  2) Pośrednio - przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem i pieczęcią urzędową organu upoważnionego do uruchomienia „Stałych dyżu¬rów';
  3) Pisemnie - przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu;
  4) Za pomocą technicznych środków łączności.

  § 8.

  1. „Stałe dyżury' są pełnione przez zespoły dyżurne według ustalonego planu. W skład jednego zespołu wchodzą:
  1) Starszy dyżurny -1 osoba;
  2) Dyżurny – 1 osoba;
  3) Dyżurny kierowca -1 osoba z samochodem.

  2. Czas pełnienia dyżuru przez zespół wynosi 12 godzin. „Stały dyżur' pełniony jest w systemie dwuzmianowym w godzinach:
  1) I zmiana - od godz. 800- do godz. 2000
  2) II zmiana - od godz. 2000 do godz. 800 dnia następnego.

  3. „Stały dyżur' w godzinach pracy może być pełniony przez jedną osobę.

  § 9.

  1. Stały dyżur należy wyposażyć w niezbędne dokumenty, a w szczególno¬ści:
  1) Zarządzenie Wójta w sprawie organizacji i pełnienia „Stałego dyżuru';
  2) Szczegółową instrukcję działania „Stałego dyżuru';
  3) Plan alarmowania (powiadamiania) pracowników w miejscu pracy;
  4) Plan powiadamiania pracowników w miejscu zamieszkania;
  5) Wykazy pracowników powiadamianych przez łączników;
  6) Wykaz jednostek organizujących „Stały dyżur' w organach nadrzędnych, podległych, współdziałających i sąsiednich;
  7) Plan pełnienia stałego dyżuru;
  8) Dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;
  9) Książkę meldunków starszego dyżurnego;
  10) Tabelę głoskowania;
  11) Wyciąg z instrukcji przeciwpożarowej;
  12) Wykaz sygnałów powszechnego alarmowania i powiadamiania;
  13) Brudnopis;
  14) Dokumenty pomocnicze, takie jak:
  a) Wykaz dokumentów „Stałego dyżuru';
  b) Spis abonentów central telefonicznych;
  c) Spis inwentarza w pomieszczeniach „Stałego dyżuru';
  d) Kartę aktualizacji dokumentów „Stałego dyżuru';
  e) Kartę pobrania i zdania dokumentacji „Stałego dyżuru'.

  2. Miejscem pełnienia „Stałego dyżuru' powinno być pomieszczenie znajdujące się w pobliżu miejsca pracy kierownika jednostki organizacyjnej na rzecz której działa „Stały dyżur'. Pomieszczenie powinno być wyposażone w środki łączności, niezbęd¬ny sprzęt kwaterunkowy i biurowy oraz oświetlenie zastępcze. „Stały dyżur' wyposa¬ża się w przybory do pisania oraz odpowiednio wyposaża w plakietki (opaski) koloru biało czerwonego z napisem „STAŁY DYŻUR'. Osobom pełniącym „Stały dyżur' na¬leży zapewnić warunki do spożycia posiłku oraz do odpoczynku.
  3. Stałemu dyżurowi mogą być przydzielone środki transportu wraz z kierow¬cami, będące aktualnie na wyposażeniu organu organizującego „Stały dyżur'.

  § 10.

  1. Osoby wyznaczone do pełnienia „Stałego dyżuru' podlegają szkoleniu dwa razy w roku, które należy zaplanować i prowadzić w dniu prowadzenia treningu wojewódzkiego organizowanego przez Oddział Spraw Obronnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. W ramach szkolenia, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się zajęcia teore¬tyczne lub praktyczne z zakresu uruchamiania i pełnienia „Stałego dyżuru', obsługi¬wania i pracy na środkach łączności oraz prowadzenia dokumentacji.
  § 13.

  Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do sprawowania nadzoru nad ca¬łokształtem spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem „Stałych dyżurów', w szczególności do udzielenia podległym jednostkom organizacyjnym pomocy merytorycznej w przygotowa¬niu podległych im „Stałych dyżurów'.

  § 14.

  Traci moc zarządzenie „Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obron¬nej państwa”.

  § 15.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-02-11 0856
  Data upublicznienia: 2013-02-11
  Art. czytany: 1354 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne