A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Uchwały
 • Uchwała nr XXVII 173 12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

  UCHWAŁA NR XXVII/173/12
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 13 grudnia 2012r


  w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub w § 3 w zależności od sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  § 2

  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny czyli
  z podziałem na frakcje opisane w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wynosi 5 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

  § 3

  Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane bez selekcji wynosi
  10 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  a także opłatę za pojemnik o określonej pojemności.
  W związku z powyższym Rada Gminy Skarżysko Kościelne wybiera metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j ust.1 pkt 1 ww. ustawy tj. „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” oraz stawki opłaty, którą Rada Gminy Skarżysko Kościelne ustala za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny stawki powinny być niższe.
  Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady„zanieczyszczający płaci”. Opłata będzie pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne
  i zamieszkujących Gminę Skarżysko Kościelne. Metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa
  i zrozumiała dla mieszkańców.
  Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Rada Gminy Skarżysko Kościelne stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.  Data wprowadzenia: 2013-01-15 1218
  Data upublicznienia: 2013-01-15
  Art. czytany: 1534 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne