A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2012
 • Zarządzenie Nr 81/2012

  z dnia 31 grudnia 2012 r.

  w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne za rok 2012.
  Działając na podstawie:
  - art. 4 ust. l pkt 3 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
  z 2009 r. Nr 152, póz. 1223 z późn. zm.),
  - oraz załącznika Nr 4 - instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad
  weryfikowania w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów wykazanego w księgach
  rachunkowych do Zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31
  grudnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

  zarządzam co następuje:
  §1
  Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów za rok 2012 według następującego planu:
  1) drogą spisu z natury:
  a) środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu - według stanu na dzień 31
  grudnia 2012 roku,
  b) druków ścisłego zarachowania - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
  2) drogą uzyskania potwierdzenia salda:
  a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek
  (w tym udzielonych), posiadanych akcji i udziałów w spółkach - według satnu na
  dzień 31 grudnia 2012 r,
  b) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych według stanu na dzień
  31 grudnia 2012 r.
  3) w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
  i ustalenie realnej wartości (weryfikacja sald):
  a) należności spornych i wątpliwych,
  b) rozrachunków z pracownikami,
  c) rozrachunków publicznoprawnych,
  d) innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:
  - gruntów,
  - wartości niematerialnych i prawnych,
  - środków trwałych w budowie, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

  §2
  Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
  1. Nowak Wiesława
  2. Stankiewicz Renata
  3. Zbroińska Magdalena
  §3
  Komisja Inwentaryzacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji.
  §4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-01-14 1312
  Data upublicznienia: 2013-01-14
  Art. czytany: 704 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne