A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVIII/179/12

  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.
  2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust.5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
  Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego ( art. 263 ust. 6 w/w ustawy).
  1. W budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano w wydatkach majątkowych kwoty na wykonanie dokumentacji projektowej niżej wymienionych zadań:
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Majków ul. Św. Anny.
  Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowych zadań przewidywała również przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego wymaga załączenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z wystąpieniem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyrażeniu opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący wskazał na podjęcie analizy w zakresie zmiany kwalifikacji planowanych przedsięwzięć jako rozbudowa zrealizowanej i realizowanej w ramach Funduszu Spójności sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majków, Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra, ze środków Gminy – w miejscowości Michałów. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uwzględnienie przyjętej kwalifikacji jako odrębnych przedsięwzięć, stanowiących przedmiot odrębnych postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania omawianych decyzji. Takie stanowisko wynikało z zapisów uchwały budżetowej w formie oddzielnych zadań inwestycyjnych i braku sprzeczności takiej koncepcji z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach podzielił stanowisko organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydając postanowienie w sprawie opinii j.w. dla każdego z zadań.
  Uzgodnienia dotyczące formy i sposobu kwalifikacji przedsięwzięć w tym zawiadomieniu stron w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego spowodowało przedłużenie postępowania i wydaniu decyzji środowiskowych w dniu 23.11.2012r.
  Powyższe skutkuje przeniesieniem terminu złożenia wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i koniecznością przedłużenia terminu opracowaniu dokumentacji projektowej i dokonania wydatku do 30.06.2013 r.
  2. W budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 rok w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na zakup działek na plac sołecki w miejscowości Świerczek.
  Realizacja zakupu działek trwa, podpisywane są akty notarialne zakupu. Ponieważ właściciele działek musieli pilnie wyjechać w sprawach rodzinnych za granicę, nie ma możliwości podpisania aktu notarialnego zakupu działek i dokonania wydatku. Załatwienie spraw zakupu możliwe będzie po ich powrocie, dlatego uzasadnionym jest przeniesienie wydatku na wydatki niewygasające z terminem do 30.06.2013 r.
  Wobec powyższego uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i ustalenie wydatków niewygasających z upływem roku 2012, oraz określenie terminów dokonania tych wydatków.


  Data wprowadzenia: 2013-01-03 0953
  Data upublicznienia: 2013-01-03
  Art. czytany: 650 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne