A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA XXVIII/178/2012

  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10 ust
  2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust
  1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
  157, poz. 1240 z późn. zm.)
  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:
  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 16 044 357,86 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 14 251 527,00 zł
  b) dochody majątkowe 1 792 830,86 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2
  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 529 385,86 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 13 527 143,00 zł
  b) wydatki majątkowe 4 002 242,86 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 .
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym
  2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
  innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości
  2 683 282,86 zł
  a) wydatki bieżące 217 040,00 zł
  b) wydatki majątkowe 2 466 242,86 zł
  zgodnie z załącznikami nr 5.
  § 3
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 485 028,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 1 485 028,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
  wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 0,00 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 3 335 028,00 zł, rozchody w wysokości 1 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .
  2
  § 4
  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 65 000 zł,
  2) celową w wysokości - 42 000 zł,
  z przeznaczeniem
  a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) - 40 000 zł,
  b) na realizację inicjatyw lokalnych ( R.75818)
  - 2 000 zł,
  § 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  § 6
  Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7
  Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
  środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
  § 8
  1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
  2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 9.
  § 9
  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji
  komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
  1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:
  1.a) kredyty 500 000,00 zł,
  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 485 028,00 zł w tym:
  2.a) kredyty 1 485 028,00 zł,
  3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym
  3.a) kredyty 1 850 000,00 zł,
  4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie
  1 128 421,00 zł w tym:
  4.a) z tytułu pożyczek 1 128 421,00 zł.
  3
  § 10
  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań,
  o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
  § 11
  Upoważnia się Wójta do :
  1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między
  rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażeniai wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
  3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
  prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 12
  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 10.
  § 13
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 14
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


  Data wprowadzenia: 2013-01-03 0946
  Data upublicznienia: 2013-01-03
  Art. czytany: 774 razy

  » załączniki 8 - rozmiar: 13534 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki 9 - rozmiar: 22966 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 45372 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 10 - rozmiar: 31971 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 124647 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 38375 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 28003 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 51415 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 23719 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 7 - rozmiar: 30335 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne