A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr XXVI/170/12

  z dnia 30 listopada 2012r

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR'.


  Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art..18 ust.2 pkt.12, art. 64 ust.1 i 2, art.67 ust.3 ustawy
  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 późn. zm), § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) oraz Uchwały Nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Utylizator';


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1. W Statucie Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR' przyjmuje się następującą zmianę:
  w § 2 ust. l skreśla się:
  - Miasto i Gmina Stąporków
  - Miasto i Gmina Szydłowiec
  - Gmina Chlewiska
  - Gmina Jastrząb

  § 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/137/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  19 stycznia 2009r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne
  do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR'.

  § 3. Uchyla się uchwałę Nr XX/124/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  31 maja 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne
  do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR'.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie


  Na podstawie Uchwał podjętych przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Utylizator': Uchwała nr 14/2003 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wykreślenia Gminy Stąporków ze Związku Międzygminnego „Utylizator'. Uchwała nr 15/2003 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wykreślenia Gminy Szydłowiec ze Związku Międzygminnego „Utylizator'. Uchwała nr 4/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wykreślenia Gminy Chlewiska ze Związku Międzygminnego „Utylizator'. Uchwała nr 5/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wykreślenia Gminy Jastrząb ze Związku Międzygminnego „Utylizator', zmiany w statucie Związku są konieczne w celu uporządkowania statutu prawnego Związku i uaktualnienia ilości Gmin będących członkami Związku Międzygminnego.
  W następstwie powyższego została podjęta Uchwała Nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator' z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Utylizator'.
  Wojewoda Świętokrzyski pismem znak PNK.III.021.1.27.2011. z dnia 15 lipca 2011r. stwierdził, że zmiany statutu związku międzygminnego uchwala organ stanowiący związku (nie wniosek o zmianę statutu ) zaś członkowie związku podejmują jednobrzmiące uchwały o zmianie statutu Związku w oparciu o brzmienie uchwały zgromadzenia
  Powołana w § 2. niniejszej uchwały, uchwała Nr XXVII/137/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 maja 2012r. została podjęta przed uchwałą Nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” i winna zostać uchylona.
  Dlatego też, Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym podjęła w tym zakresie Uchwałę Nr XX/124/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR', już w oparciu o wskazaną uchwałę Zgromadzenia Związku.
  Jednakże, w § 1. powołanej uchwały .Nr XX/124/12 błędnie została zapisana nazwa jednostki samorządowej tj. „Miasto Chlewiska”, zamiast „Gmina Chlewiska”.
  Powyższe skutkuje koniecznością podjęcia uchwały zawierającej poprawny zapis, określający jednostkę samorządową.
  Ponadto, w piśmie Zn: PNK-III.420.2012 z dnia 05.11.2012r. Wojewoda Świętokrzyski wskazał na podjęcie uchwały, w brzmieniu identycznym z uchwałami gmin członkowskich Związku.


  Data wprowadzenia: 2012-12-06 1504
  Data upublicznienia: 2012-12-06
  Art. czytany: 593 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne