A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2018 r.- Korekta
» Interpelacja Radnej Moniki Kocia z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnej Edyty Niziołek z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Stanisława Czubaka z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Michała Rymarczyka z dnia 12 lutego 2019 r.
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVI/166/12

  z dnia 30 listopada 2012r

  w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami );


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe,
  w terminach:
  1/ za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
  2/ za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
  3/ za III kwartał do 31 lipca danego roku,
  4/ za IV kwartał do 31 października danego roku.

  2. Pierwszą opłatę obejmującą okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. należy wpłacić do
  31 lipca 2013r.

  3. Opłatę uiszczać należy wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie BIP Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

  § 2

  1. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 oraz sposób obliczenia opłaty i wzór deklaracji stanowiącej podstawę jej obliczenia określa odrębna uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

  2. Przez właściciela nieruchomości o którym mowa w § 1 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  a także inne podmioty władające nieruchomością.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  UZASADNIENIE


  Stosownie do art. 6l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
  Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z góry bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.
  Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.
  Ustalając termin i częstotliwość wnoszenia opłaty uwzględniono również treść przepisu art. 6m ust. 1 i 2 stanowi: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”. Dlatego też opłatę wnosi się w miesiącu następującym po miesiącu, którego obowiązek dotyczy.
  Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie, którego będzie naliczana opłata, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.

  Data wprowadzenia: 2012-12-06 1450
  Data upublicznienia: 2012-12-06
  Art. czytany: 589 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 954

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2293

  Świerczek - 275  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne