A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVI/165/12

  z dnia 30 listopada 2012r

  w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 stawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zmianami);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:
  1) zmieszane odpady komunalne,
  2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  3) tworzywa sztuczne,
  4) opakowania wielomateriałowe,
  5) metal,
  6) szkło,
  7) papier, tektura
  8) odpady zielone (z ogrodów),
  9) meble i odpady wielkogabarytowe,
  10) odpady elektryczne i elektroniczne,
  11) baterie i akumulatory,
  12) chemikalia,
  13) przeterminowane leki
  14) popiół

  § 2

  1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

  1/ odpady zmieszane – jeden raz na miesiąc,
  2/ zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc,
  3/ odpady ulegające biodegradacji – jeden raz na miesiąc,
  4/ odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy na rok, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu,
  5/ pozostałe zbierane selektywnie – w własnym zakresie należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki
  w godzinach funkcjonowania punktu.

  § 3

  1. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne i w sposób zwyczajowo przyjęty, lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów.

  2. Punkty selektywnej zbiórki odpadów czynne będą jeden dzień w tygodniu według harmonogramu.

  3. W ramach uiszczonej opłaty każdy mieszkaniec może dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów zebrane selektywnie odpady, a w szczególności: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
  i elektroniczny, zużyte oleje, opony, odpady z remontów i rozbiórki, przeterminowane leki, farby, rozpuszczalniki, metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne, baterie i akumulatory.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.  Uzasadnienie


  Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały określi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Uchwała ta określa ilość odpadów komunalnych odbieranych przez gminę od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz sposób funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  Ideą stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi było zapewnienie mieszkańcom możliwości przekazywania każdej ilości odpadów komunalnych – dlatego też takie postanowienie zawiera przepis § 2 niniejszej uchwały. Dalsze zapisy szczegółowo określają częstotliwość przekazywania wytworzonych przez mieszkańców odpadów komunalnych przedsiębiorstwu, które w imieniu gminy będzie zajmowało się ich odbiorem i zagospodarowaniem.  Data wprowadzenia: 2012-12-06 1448
  Data upublicznienia: 2012-12-06
  Art. czytany: 597 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne