A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr IV/24/2019
» Uchwała Nr IV/23/2019
» OBWIESZCZENIE
» PROTOKÓŁ Nr 3/2018
» PROTOKÓŁ Nr 2/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVI/163/12

  z dnia 30 listopada 2012r

  w sprawie: uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4 ustawy z dnia
  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (tekst jedn. Dz.U. z 2012 poz. 391 ze zmianami);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Uchwala się „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Traci moc uchwała Nr XLIV/224/06 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Uzasadnienie


  Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 4 ust. 3 w/w ustawy, rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości
  i porządku na terenie gminy do obowiązujących przepisów prawa oraz do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.
  W dni 28 czerwca 2012 roku uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmik Województwa Świętokrzyskie uchwalił „ Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” na lata 2012-2018 w związku z czym, zgodnie z wolą ustawodawcy dokonano aktualizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne uwzględniając zapisy w/w aktów prawnych.
  W dniu 20 listopada 2012roku Wójt Gminy Skarżysko Kościelne wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku Kamiennej z prośbą o opinię projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
  Pismem z dnia 26 listopada 2012 roku znak: SE.Ia-446-1/13/12 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
  W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2012-12-06 1444
  Data upublicznienia: 2012-12-06
  Art. czytany: 607 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 102912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne