A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XXIV/150/12

  z dnia 28 września 2012r.

  w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. .z 2008r. Nr 25 poz. 150)


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1

  Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Traci moc uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XX/97/08 z dnia 11 września 2008r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”, którego integralną częścią jest ”Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  Przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej, w tym również na organy gmin. Wskazany w tym programie wojewoda, na poziomie województwa odpowiada za nadzór nad realizacją zadań gmin a dotyczących m.in. opracowania gminnych programów usuwania azbestu.
  Dla realizacji tych zadań został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, główne tezy wynikające z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032” i ich odniesienie do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.
  Realizacja programu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego unieszkodliwienia, m. in. usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest. ”. Projekt „Programu ...” został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak: SEV.9022.5.152.2012 z dnia 25.09.2012 , Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WPN-II.410.125.2012.EC z dnia 03.08.2012 r., Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu” została też pozytywnie zaopiniowana w/w pismami
  Przyjęcie Programu pozwoli również na podjęcie starań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na jego realizację.
  Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.  Data wprowadzenia: 2012-10-05 0840
  Data upublicznienia: 2012-10-05
  Art. czytany: 703 razy

  » załącznik do Regulaminu - Prognoza - rozmiar: 264704 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 434176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne