A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXIV/147/12

  z dnia 28 września 2012 r.

  w sprawie przekazania prowadzenia punktów przedszkolnych.


  Na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 5 ust. 5g, art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080; zm.: Dz. U. z 2011r Nr 143, poz.839);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Rada Gminy Skarżysko Kościelne przekazuje prowadzenie następujących punktów przedszkolnych realizujących opiekę i wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat:

  1) Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze – osobie fizycznej, która przejęła do prowadzenia Szkołę Podstawową w Grzybowej Górze na podstawie Uchwały Nr IXX/117/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2012r., z dniem 1 listopada 2012 r.

  2) Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu – osobie prawnej, która przejęła do prowadzenia Szkołę Podstawową w Lipowym Polu na podstawie Uchwały Nr XX/125/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 maja 2012r., z dniem
  01 grudnia 2012 r.

  3) Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim – osobie fizycznej, która przejęła do prowadzenia Szkołę Podstawową w Kierzu Niedźwiedzim na podstawie Uchwały Nr XIX/118/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2012r., z dniem 1 listopada 2012 r.

  § 2. Przekazane punkty przedszkolne będą dotowane z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na zasadach określonych w Uchwale Nr XXII/140/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli dotacji dla szkól publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina Skarżysko Kościelne.
  § 3. Tryb przejęcia punktów przedszkolnych, warunki korzystania z mienia tych punktów, kontrolę przestrzegania warunków umowy i tryb jej rozwiązania oraz procedurę odebrania punktów przedszkolnych zostaną określone zgodnie z art. 5 ust 5g w umowach zawartych pomiędzy Wójtem, a wymienionymi w § 1, nowymi organami prowadzącymi.

  § 4. Osoba fizyczna lub prawna, która przejęła do prowadzenia punkt przedszkolny na podstawie umowy, o której mowa w § 3, ustala jego organizację, nie może jednak go zlikwidować. W przypadku rezygnacji z prowadzenia punktu przedszkolnego, na wniosek nowego organu prowadzącego Gmina Skarżysko Kościelne przejmuje ich prowadzenie
  w trybie określonym w umowie.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U z a s a d n i e n i e

  Uchwałą Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 marca 2008 r. Nr XV/69/08 utworzono pięć punktów przedszkolnych: w Grzybowej Górze, Lipowym Polu, Kierzu Niedźwiedzim, Majkowie oraz Skarżysku Kościelnym z siedzibami w Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolu Publicznym, zlokalizowanych w tych miejscowościach. Organizacyjnie każdy z punktów, jako zdefiniowana w ustawie o systemie oświaty „inna forma wychowania przedszkolnego” był nierozerwalnie złączony z publiczną szkołą podstawową, w której miał siedzibę. Większość nauczycieli prowadzących zajęcia to nauczyciele zatrudnieni w szkołach w których funkcjonują punkty. Finansowane były natomiast w dużej mierze z pozyskanych funduszy zewnętrznych w ramach POKL oraz częściowo z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne. Ponieważ po zakończeniu projektu zachodziła wątpliwość, czy funkcjonowanie punktów jest możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, miały one być zlikwidowane, co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Ostatecznie jednak postanowiono, ze punkty zostaną przejęte do prowadzenia przez podmioty, które przejęły do prowadzenia Szkoły Podstawowe, w których mieściły się siedziby punktów. W Uchwale Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli dotacji dla szkól publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina Skarżysko Kościelne, zostały określone zasady dotowania tych punktów, jednak uchwały o przekazaniu do prowadzenia konkretnych szkół nie zawierały zapisu, że wraz ze szkołą będzie przekazany do prowadzenia punkt. Niniejsza Uchwała likwiduje tę lukę.  Data wprowadzenia: 2012-10-05 0833
  Data upublicznienia: 2012-10-05
  Art. czytany: 1021 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne