A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XXIII/143/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 03 września 2012r

  w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do regionalnego systemu gospodarki odpadami.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591 ze zm.);


  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1. 1.Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Skarżysko Kościelne z Gminą Końskie w celu systemowego rozwiązania kwestii dotyczących sposobu realizacji zadania własnego gmin dotyczącego zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie przyjmowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym na przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do regionalnego systemu gospodarki odpadami.

  2. System gospodarowania odpadami, o którym mowa w ust.1, obejmujący także gminy: Stąporków, Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bliżyn i Łączna zakłada wspólną eksploatację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich po uzyskaniu dofinansowania na jego rozbudowę przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. działające w imieniu Gminy Końskie w zakresie zadań gminy, o których mowa w ust.1 w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie”.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  UZASADNIENIE

  Na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r poz.391 ze zmianami) utrzymanie czystości
  i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych Gminy. Stosownie do art.3 ust.2 pkt.2 tej ustawy Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie
  i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
  Uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. przyjęto Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012 – 2018. W celu systematyzowania gospodarki odpadami komunalnymi, zastosowano podział województwa na 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem w każdym regionie min. 150 tys. mieszkańców. W skład Regionu 6 wchodzą Gminy powiatu koneckiego
  i skarżyskiego z wyznaczeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Końskie. Wolą wszystkich gmin Regionu 6 jest wspólne rozwiązywanie zadania własnego tych gmin z uwzględnieniem najkorzystniejszego aspektu finansowego. W celu uzyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu II Gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Zakłady zagospodarowania odpadów realizowane w ramach POIiŚ muszą mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Dofinansowaniem może być objęte 85% kosztów kwalifikowanych Projektu.
  Data wprowadzenia: 2012-09-14 1526
  Data upublicznienia: 2012-09-14
  Art. czytany: 635 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne