A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konkurs fotograficzny
» Obwieszczenie-inwestycja celu publicznego PKP
» „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”
» ZARZĄDZENIE NR 83/2018
» ZARZĄDZENIE NR 82/2018
  • Uchwały Rady Gminy
  • Uchwały kadencji 2010-2014
  • UCHWAŁA NR XXIII/142/2012

    z dnia 3 września 2012 r.

    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
    2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
    RADA GMINY, uchwala co następuje:
    § 1
    W uchwale Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie
    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 wprowadza się następujące zmiany:
    1. Załącznik Nr 1 – tabela główna, do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko
    Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
    lata 2012 do 2024 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie
    Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20
    stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024
    pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do
    niniejszej uchwały.
    § 2
    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
    § 3
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Uzasadnienie
    W związku ze zmianami dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 rok,
    należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
    Zmianie ulega załącznik Nr 1 – tabela główna, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do
    uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2024.
    1. Zmiana dochodów – zwiększenie o kwotę 140 365,00 zł.
    2. Zmiana wydatków – zwiększenie o kwotę 140 365,00 zł.
    Zmienione zostały również kwoty obsługi długu oraz kwoty rozchodów w latach od 2013-2024.
    Zmianie ulega załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF:
    - poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia tj. projektu pn. „Uczmy się i rozwijajmy z indywidualizacją”
    w ramach działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
    edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    - zwiększenie limitu wydatków w 2012 roku oraz limitów zobowiązań i łącznych nakładów na
    zadanie – Odłów i transport bezpańskich psów i kotów.


    Data wprowadzenia: 2012-09-14 1523
    Data upublicznienia: 2012-09-14
    Art. czytany: 480 razy

    » część B - rozmiar: 14623 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » załącznik nr 1 - rozmiar: 32514 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » załącznik nr 2 - rozmiar: 43754 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    » załącznik nr 2 zbiorówka - rozmiar: 16746 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2017


    Grzybowa Góra - 966

    Kierz Niedźwiedzi - 767

    Lipowe Pole Plebańskie - 428

    Lipowe Pole Skarbowe - 278

    Majków - 919

    Michałów - 268

    Skarżysko Kościelne - 2321

    Świerczek - 281    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    15:00 - 16:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne