A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA XXIII/141/2012

  z dnia 3 września 2012 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:
  § 1
  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2
  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dom niniejszej uchwały.
  § 3
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia
  2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Wydatki
  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
  innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie
  Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia
  2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia
  2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6
  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia
  2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą:
  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
  między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do
  niniejszej uchwały.

  § 7
  Paragraf 9 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w
  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
  1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
  1.a) kredyty 1 000 000,00 zł,
  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 039 036,25 zł w tym:
  2.a) kredyty 2 039 036,25 zł,
  3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym
  3.a) kredyty 1 150 000,00 zł,
  4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 083 157,00 zł w tym:
  4.a) z tytułu pożyczek 1 083 157,00 zł.
  § 8
  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów
  zobowiązań, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały.
  § 9
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2012-09-14 1520
  Data upublicznienia: 2012-09-14
  Art. czytany: 608 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 23940 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 32130 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 43237 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 40974 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 29824 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 33653 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne