A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XXII/140/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli dotacji dla szkól publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż g

  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli dotacji dla szkól publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.);

  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakres i tryb kontroli dotacji dla szkół publicznych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina, zwane dalej „organem prowadzącym”.

  § 2.1.Podstawę obliczenia dotacji dla publicznych szkół podstawowych stanowią przewidziane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, według stanu na początek roku budżetowego, ponoszone w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia.
  2.Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych stanowią przewidziane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, według stanu na początek roku budżetowego, ponoszone w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia.
  3.Podstawę obliczenia dotacji dla punktów przedszkolnych stanowi 50 % wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, zapisanych w uchwale budżetowej, według stanu na początek roku budżetowego.
  4.W przypadku podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych, który rozpocznie prowadzenie szkoły lub placówki, w trakcie roku budżetowego, podstawę obliczenia dotacji będą stanowić wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej według stanu obowiązującego na dzień ustalania dotacji.
  5.Jako podstawę do wyliczenia kwoty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, przyjmuje się, dla:
  1/ szkół publicznych - liczbę uczniów według informacji przedstawianej przez Gminę Skarżysko Kościelne do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września każdego roku
  2/ oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych – listę zapisanych uczniów według stanu na dzień
  30 września każdego roku
  6.W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji wójt dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza części dotacji na kolejne miesiące danego roku.
  7.Wójt informuje organy prowadzące o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.
  8. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie kwoty należnej
  w danym roku budżetowym nastąpi w ostatniej, grudniowej transzy.

  § 3. l. Organ prowadzący składa do wójta wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia
  30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr l do uchwały.
  2. W przypadku podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych, który rozpocznie prowadzenie szkoły lub placówki, w trakcie roku budżetowego, wniosek o którym mowa w ust.1 należy złożyć najpóźniej na
  30 dni przed planowanym przejęciem szkoły lub placówki.

  § 4.1.Organ prowadzący składa do wójta w terminie do 5 dnia danego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów oraz informacje o uczniach z innych gmin uczęszczających do szkoły lub placówki.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają dane dotyczące uczniów zapisanych do szkoły lub placówki według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór przekazywanej informacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
  3.Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wszelkie zmiany dotyczące informacji zawartych we wniosku, należy bezzwłocznie zgłosić do wójta.
  4. Szkoła lub placówka publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej otrzymuje dotacje na podstawie zawartej umowy o przekazaniu szkoły lub placówki od dnia przekazania szkoły lub placówki.
  5.Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do uchwały.
  6.Sporządzone rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć wójtowi w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.
  7.Wójt może żądać złożenia rozliczenia dotacji na inny wskazany przez siebie termin.
  8.Dotacja może być wykorzystana na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
  9.Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

  § 5.1.Gmina Skarżysko Kościelne może przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom.
  2. Kontrolę o której mowa w ust.1, przeprowadzają upoważnieni pracownicy urzędu gminy zwani dalej „kontrolującymi”.
  3. Kontrola może obejmować między innymi:
  1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. l i ust. 2;
  2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

  § 6.1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
  a) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;
  b) ustaleniami z poprzednich kontroli;
  c) dokumentacją zgromadzoną w urzędzie gminy dotyczącą przedmiotu kontroli;
  d)dokumentacją sprawozdawczą.
  2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli.
  3. Kontrolujący ma prawo do:
  a) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do obiektów
  i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
  b) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów
  z zachowaniem tajemnicy ustawowo ochronnej,
  c) wystąpienia o udzielenie w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
  d) sporządzenia niezbędnych dla kontroli kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
  5. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów oraz terminowego udzielania wyjaśnień.

  § 7.1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
  2.Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.
  3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
  4.W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
  5.W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
  6.Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
  7.O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
  8.Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

  § 8.1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
  2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

  § 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 10.Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Uzasadnienie


  Rada Gminy Skarżysko Kościelne podjęła uchwały:
  1. Nr XIX/117/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie: przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze osobie fizycznej - Pani Małgorzacie Strzelec obecnemu dyrektorowi tej placówki.
  2. Nr XIX/118/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie: przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim osobie fizycznej - Panu Jackowi Banaszczykowi obecnemu dyrektorowi tej placówki.
  3. Nr XX/125/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 maja 2012 r w sprawie: przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym Stowarzyszeniu – „Wiedza i rozwój”
  w Skarżysku-Kamiennej.
  Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina otrzymują z budżetu jednostki samorządowej dotację. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania ustala zgodnie z art. 80 ust.4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
  Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2012-08-06 1211
  Data upublicznienia: 2012-08-06
  Art. czytany: 1302 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne