A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XXI/128/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 28 czerwca 2012 r.

  w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42, ust. 4 w związku z art.204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.):


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


  § 2

  Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2009r w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym ze zmianami ogłoszonego w (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2009r Nr 477, poz.3476 ze zmianą z 2010r Nr 167, poz.1519).

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Uzasadnienie


  Ustawa 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) nakłada obowiązek nadania przez Radę Gminy statutu zakładu opieki zdrowotnej regulującego jego zakres działania.
  W myśl art.42 wspomnianej wyżej ustawy ustrój podmiotu leczniczego oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nie określone w ustawie, reguluje statut.
  Statut określa w szczególności: firmę podmiotu odpowiadającą zakresowi udzielanych świadczeń, cele i zadania zakładu, siedzibę podmiotu i obszar działania, rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, organy zakładu i strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową.
  Podstawa prawna uchwały Nr XXXVI/184/09 ze zmianami, statutu zmienia się i w związku z powyższym należy podjąć stosowną uchwałę na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  Niniejszy tekst statutu SPZOPZ jest odzwierciedleniem aktualnego stanu organizacyjnego sposób wyraźny i czytelny reguluje ustrój zespołu opieki zdrowotnej, oraz jego funkcjonowania.
  Z tych względów podjęcie uchwały w tym przedmiocie przez Radę Gminy jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-07-03 1154
  Data upublicznienia: 2012-07-03
  Art. czytany: 362 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 82944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 do statutu - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne