A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XX/120/12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 31 maja 2012 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2011.  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z późn. zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok, które składa się:
  a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku,
  b) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku
  c) dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2011 rok

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Uzasadnienie


  Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym jest Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  Do zatwierdzenie sprawozdania finansowego Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym przedłożył następujące dokumenty:
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
  • Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12. 2011 r.,
  • Podsumowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym
  Ze względu na to, że Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie przekroczyła granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
  Data wprowadzenia: 2012-06-05 1134
  Data upublicznienia: 2012-06-05
  Art. czytany: 539 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne