A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XVIII/108/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 26 marca 2012 r.

  w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 ze zmianami), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 , póz. 1002, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne.

  RADA GMINY uchwala co następuje :

  § 1

  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE


  W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
  1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy
  o ochronie zwierząt
  2. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  3. zapobieganie bezdomności zwierząt.
  4. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów
  5. opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi
  6. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje/kastrację psów i kotów
  7. usypianie ślepych miotów
  8. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego
  9. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów
  10. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
  Projekt programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii. organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne.


  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr XVIII/108/12
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 26 marca 2012r


  PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE W 2012 ROKU


  § 1

  Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych przebywających w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2

  Celem programu jest:
  1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy o ochronie zwierząt
  2. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  3. zapobieganie bezdomności zwierząt.
  4. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów
  5. opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi
  6. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje/kastrację psów
  i kotów
  7. usypianie ślepych miotów
  8. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego
  9. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów
  10. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

  § 3

  Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez:
  1. prowadzenie akcji adaptacyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapywanych zwierząt na tej stronie oraz tablicach ogłoszeń
  na terenie Gminy.
  2. prowadzenie akcji adaptacyjnej bezdomnych zwierząt wyłapywanych na terenie Gminy za pośrednictwem lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę oraz podmiotem gospodarczym wyłapującym bezdomne zwierzęta.
  3. prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnej zachęcającej do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem
  4. współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

  § 4

  Właściciel, który na skutek ważnych przyczyn życiowych lub zdrowotnych zmuszony jest zrezygnować z dalszego utrzymywania swojego zwierzęcia domowego winien zapewnić mu dalszą opiekę poprzez znalezienie mu nowego właściciela (opiekuna), przekazania do schroniska itp.

  § 5

  Opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez:
  1. ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące
  2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania
  3. w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy

  § 6

  1. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Gminą.
  2. na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  1) stałe na interwencje, zgłoszenie w sytuacji gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
  2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu
  3. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe pozostawione bez opieki, stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
  4. Sukcesywnie wyłapywane bezdomne zwierzę domowe będzie bezzwłocznie przekazywane do Gabinetu Weterynaryjnego świadczącego usługi weterynaryjne na podstawie umowy zawartej z Gminą Skarżysko Kościelne gdzie podlegać będzie następującym zabiegom:
  1) ocenie stanu zdrowia
  2) niezbędnym zabiegom chirurgicznym dla ratowania ich zdrowia lub życia,
  3) niezbędnym zabiegom profilaktycznym
  5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
  6. Informację o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów.
  7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt

  § 7

  Zdrowe zwierzę po zabiegach i leczeniu będzie umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia bezterminowej opieki lub do czasu adopcji, jeżeli Gmina Skarżysko Kościelne zawrze stosowną umowę. Jeżeli stosowna umowa nie zostanie zawarta z uwagi na odmowę schroniska, to bezdomne zwierzę domowe przekazywane będzie do hotelu dla zwierząt spełniającym stosowne wymagania, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Gminą.
  .
  § 8

  Gmina Skarżysko Kościelne pokrywa koszty sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom Gminy, którzy zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia na zasadach określonych w §9

  § 9

  Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w §8
  1. Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wyłania lekarza weterynarii w drodze zamówienia publicznego, na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji finansowanych
  z budżetu Gminy.
  2. Mieszkaniec Gminy Skarżysko Kościelne, który zadeklarował chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia zgłasza się do Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym
  i wypełnia wniosek (załącznik nr l do niniejszej uchwały)
  3. Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wystawia zlecenie zabiegu weterynaryjnego (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) i na warunkach określonych w umowie, pokrywa koszty zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na postawie wystawionego rachunku.

  § 10

  1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga).
  2. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie
  i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu stresu i dodatkowych cierpień, sam zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podawany dożylnie).
  3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.


  § 11

  Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Skarżysko Kościelne realizowane jest przez:
  1. konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
  2. sukcesywne wyłapywanie z terenu Gminy Skarżysko Kościelne zwierząt chorych, agresywnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, także potrąconych przez pojazdy mechaniczne.


  § 12

  Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty oraz propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, jako najskuteczniejszej metody ograniczenia bezdomności zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje.

  § 13

  1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Skarżysko Kościelne z właścicielem gospodarstwa. Umowy te zawierane są każdorazowo w indywidualnych przypadkach z osobami które wcześniej wyraziły gotowość ich przyjęcia.
  2. W celu wyłonienia właścicieli gospodarstw rolnych o których mowa w pkt 1 prowadzi się rejestr gospodarstw które zadeklarowały przyjęcie zwierzęcia gospodarskiego pod opiekę.
  3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Skarżysko Kościelne, a w przypadku gdy możliwe jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia kosztami opieki zostanie obciążony jego właściciel.

  § 14

  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

  § 15

  Środki finansowe na realizacje programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt będą uchwalane w corocznym budżecie Gminy.

  § 16

  1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Skarżysko Kościelne.
  2. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zabezpieczone zostały w budżecie Gminy i wynoszą w 2012 roku 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  3. Powyższa kwota będzie wydatkowana na podstawie podpisanych umów z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


  Załącznik Nr 1


  Skarżysko Kościelne dn. ...................................

  .........................................................
  (Imię i Nazwisko)
  .........................................................

  .........................................................
  ( Adres)
  .........................................................
  (telefon)  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne


  Wniosek
  O wydanie zlecenia na zabieg weterynaryjny
  Rodzaj zabiegu ............................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  Gatunek zwierzęcia ......................................................................................................................
  Rasa .............................................................. płeć ............................................................
  Dodatkowe informacje .................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................


  ..............................................
  (Podpis wnioskodawcy)
  ..............................................
  (Podpis Wójta)
  Załącznik Nr 2  Skarżysko Kościelne dn. ...................................

  Lekarz weterynarii
  .........................................................

  .........................................................  Zlecenie Nr ......./20.... zabiegu weterynaryjnego
  Rodzaj zabiegu ............................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  Gatunek zwierzęcia ......................................................................................................................
  Rasa .............................................................. płeć ............................................................

  ..............................................
  (Podpis Wójta)


  Data wprowadzenia: 2012-03-29 1212
  Data upublicznienia: 2012-03-29
  Art. czytany: 1049 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne