A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.
» elektroniczne usługi wyborcze
» ZARZĄDZENIE NR 110/2019
» ZARZĄDZENIE NR 109/2019
» ZARZĄDZENIE NR 108/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XVII/105/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 28 lutego 2012 roku


  w sprawie: zamiaru likwidacji Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Zawiadamia się o zamiarze likwidacji z dniem 01 września 2012 roku 5 Punktów Przedszkolnych w następujących miejscowościach:

  1. Grzybowa Góra z siedzibą w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze.
  2. Kierz Niedźwiedzi z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.
  3. Lipowe Pole Skarbowe z siedzibą w szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym.
  4. Majków z siedzibą w Szkole Podstawowej w Majkowie.
  5. Skarżysko Kościelne z siedzibą w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym.

  § 2. Uchwałę niniejszą należy przekazać Kuratorowi Oświaty oraz Dyrektorom wymienionych szkół § 1 w pkt 1 – 5, w celu zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E
  Punkty Przedszkolne w w/w placówkach powołane zostały Uchwałą Nr XV/69/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 marca 2008 r. zmienioną Uchwałą Nr XVII/79/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 maja 2008 r. Punkty te działały nieprzerwanie od momentu powołania i w dużej mierze finansowane były z pozyskanych funduszy zewnętrznych w ramach projektu POKL oraz częściowo z budżetu gminy Skarżysko Kościelne. Aktualnie Punkty te funkcjonują w ramach projektu pt. „Baśniowy świat” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Do Punktów Przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat. Większość nauczycieli pracujących w Punktach są to nauczyciele oddelegowani ze szkół w których funkcjonują punkty, dlatego koniecznym jest podjęcie uchwały o ich likwidacji, aby Dyrektorzy mogli przygotować arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny 2012/2013 uwzględniając wszystkich swoich pracowników. Likwidacja punktów podyktowana jest tym, iż z dniem 31 sierpnia 2012 r. kończy się realizacja powołanego wyżej projektu „Baśniowy świat”, a bardzo ciężka sytuacja finansowa budżetu gminy nie daje możliwości kontynuacji finansowania ich działalności ze środków budżetowych.
  W dniu 20 lutego 2012 r. ŚBRR ogłosiło konkurs z działania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” finansowany ze środków POKL. W ramach tego konkursu nie może być jednak finansowana kontynuacja działalności dotychczasowych Punktów. Jedyną możliwością będzie prowadzenie ich przez nowy podmiot. Gmina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” przygotowuje odpowiedni wniosek, tak aby z dniem 01 września 2012 r. dzieci mogły kontynuować zajęcia w nowych Punktach. Ponadto Gmina zapewni 15 % wkład własny do projektu w formie pieniężnej oraz użyczenia dotychczasowych budynków i wyposażenia,
  a także zobowiązuje się do wspomagania prowadzenia tych Punktów przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji projektu poprzez udzielanie dotacji w trybie ustawy o systemie oświaty. O zaistniałej sytuacji zostali powiadomieni rodzice dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych.

  Data wprowadzenia: 2012-03-08 1431
  Data upublicznienia: 2012-03-08
  Art. czytany: 968 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2012-03-08
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne