A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XVI/91/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 20 stycznia 2012r.

  w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019.


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z późn zm.);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” nakłada na organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska, Dokument ten w myśl cytowanych wyżej przepisów podlegają aktualizacji co 4 lata.
  Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Skarżysko Kościelne przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym 1 grudnia 2004r. Uchwałą Nr XXIV/132 i obejmował cele i zadania przewidziane na okres 2004-2010.
  Niniejszy Program Ochrony Środowiska Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015
  z uwzględnieniem lat 2016-2019 stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Skarżysko Kościelne
  i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004r.
  Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012 – 2015
  z uwzględnieniem lat 2016-2019 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Starachowickiego pismem znak OS.I.602.11.2011 z dnia 05 października 2011r.
  Projekt tego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pismem znak: SE.V-9022.5.106.2011 z dnia 16.11.2011r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WPN-II.410.109.2011.MK z dnia 18.11.2011r.
  Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. W wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu m.in. poprzez: obwieszczenie na stronie internetowej Gminy o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie urzędu w dniach 13.12.2011r. do 02.01.2012r., wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy odpowiedniej informacji o możliwości zapoznania się z dokumentami, zapewniając możliwość składania uwag
  i wniosków do tych dokumentów: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną.
  W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od społeczeństwa.  Data wprowadzenia: 2012-01-27 1243
  Data upublicznienia: 2012-01-27
  Art. czytany: 810 razy

  » załacznik do Programu - rozmiar: 696320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 884224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne