A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA XVI/90/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 20 stycznia 2012r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10 ust 2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Dochody budżetu gminy w wysokości 15 698 563,28zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 14 353 307,34 zł
  b) dochody majątkowe 1 345 255,94 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2

  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 737 599,53 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 14 270 312,44 zł

  b) wydatki majątkowe 3 467 287,09 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 .

  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 502 778,53 zł

  a) wydatki bieżące 535 491,44 zł
  b) wydatki majątkowe 1 967 287,09 zł
  zgodnie z załącznikami nr 5.

  § 3

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 039 036,25 zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 2 039 036,25 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 0,00 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 3 189 036,25 zł, rozchody w wysokości 1 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

  § 4

  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
  2) celową w wysokości - 40 000 zł,
  z przeznaczeniem
  a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) - 40 000 zł,
  b) na realizację inicjatyw lokalnych ( R.75818) - 10 000 zł,

  § 5

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

  § 6

  Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 7

  Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

  § 8
  1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 68 000 zł,
  2) innych podmiotów w wysokości - 120 000 zł,
  w tym:
  - ( OSP ) w wysokości - 120 000 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 8.

  2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 79 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

  § 9

  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
  1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:
  1.a) kredyty 500 000,00 zł,

  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 039 036,25 zł w tym:
  2.a) kredyty 1 325 131,08 zł,
  2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 713 905,17 zł w tym:
  2.1). a) kredyty 713 905,17 zł
  3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 150 000,00 zł, w tym
  3.a) kredyty 1 150 000,00 zł,
  4) na wyprzedzające finansowanie 1 083 157,00 zł w tym:
  4.a) z tytułu pożyczek w kwocie 1 083 157,00 zł.

  § 10

  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

  § 11

  Upoważnia się Wójta do :

  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
  2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
  3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 12

  Wydatki w ramach fundusz sołeckiego w wysokości 169 469,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 10.
  § 13
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 14
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Data wprowadzenia: 2012-01-27 1229
  Data upublicznienia: 2012-01-27
  Art. czytany: 643 razy

  » 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - rozmiar: 112640 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » uzasadnienie - rozmiar: 221696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 56320 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 181760 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne