A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony - Wykonanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)
» Interpelacja Radnej Marzeny Piętak z dnia 12 lutego 2019 r.
» Projekt nr 4
» Uchwała Nr VI/31/2019
» Uchwała Nr VI/30/2019
 • Podatki i opłaty
 • Uchwały podatkowe obowiązujące w roku
 • 2012
 • UCHWAŁA NR XIV/79/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 25 listopada 2011r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z późn. zm.) i art.5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości :
  1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł za 1 m2 powierzchni b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,08 zł za 1 ha powierzchni
  c) pozostałych
  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł za 1 m2 powierzchni

  2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,62 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,89 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,62 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,16 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  e) pozostałych
  w tym:
  - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej - garaży – 3,57 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej - letniskowych i innych – 6,32 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

  3. Od budowli – 2% ich wartości

  § 2

  Traci moc Uchwała Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr L/290/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwałą Nr II/4/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

  U Z A S A D N I E N I E

  Uwzględniając obowiązujące przepisy proponuje się zwiększyć stawki podatku od nieruchomości
  i ustalić stawki obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku w poniższych wysokościach:
  - zwiększenie stawki opodatkowania od „gruntów związanych z działalnością
  gospodarczą' z wysokości 0,73 zł do wysokości 0,77 zł za l m2 powierzchni,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „od gruntów pod jeziorami” z wysokości 3,90 zł do wysokości 4,08 zł od 1m2 powierzchni ,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „od pozostałych gruntów' z wysokości 0,20 zł do wysokości 0,22 zł za l m2 powierzchni,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „od budynków mieszkalnych ' z wysokości 0,59 zł do wysokości 0,62 zł za l m2 po wierzchni użytkowej,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „od budynków lub ich części związanych z
  prowadzeniem działalności gospodarczej z wysokości 17,00 zł do wysokości 17,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „ budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym z wysokości 9,20 zł do wysokości 9,62 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń” z wysokości 3,98 zł do wysokości 4,16 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  Ustalenie stawek opodatkowania „ od pozostałych budynków' wg poniższej propozycji::
  - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zwiększenie z wysokości 5,47 zł do wysokości 5,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - zwiększenie stawki od garaży z wysokości 3,27 zł do wysokości 3,57 zł
  - zwiększenie stawki od budynków letniskowych i innych z wysokości 6,02 zł do wysokości . 6,32 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - utrzymanie stawek podatkowych „od budowli' na niezmienionym poziomie tj. 2% ich wartości.
  Powyższe działania spowodują, że wg wymienionych stawek podatkowych, Gmina uzyska niewielki wzrost dochodów , które będzie mogła przeznaczyć na realizację niezbędnych zadań.


  Data wprowadzenia: 2011-12-09 1426
  Data upublicznienia: 2011-12-09
  Art. czytany: 1311 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Michalska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 954

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2293

  Świerczek - 275  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne