A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XIII/77/2011 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 26 października 2011 roku

  w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami );


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Skarżysko Kościelne, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

  § 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia zawartym w Statucie Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

  § 3. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynikających z podstawy programowej, o których mowa w § 1, wynosi 2,00 zł.
  ( słownie: dwa złote 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych.

  § 4. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem,
  a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

  § 5. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin świadczeń i stawki godzinowej, o której mowa w § 3.

  § 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 zostanie obniżona odpowiednio do trwania nieobecności.

  § 7. Traci moc uchwała nr XLIV/256/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne przedszkoli publicznych.

  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  U z a s a d n i e n i e

  Znowelizowany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zobowiązał organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy z mocy prawa przedszkole publiczne realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową bezpłatnie w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie, a jego realizacja wypełnia dyspozycję zarówno ustawy o systemie oświaty jak i ustawy o samorządzie gminnym ( art. 7 ust. 1 pkt 8 ).
  Każda godzina przed i po zrealizowaniu 5-godzinnej podstawy programowej jest płatna przez rodziców ( opiekunów prawnych ) w zależności od czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu oraz zakresu świadczeń z jakich dziecko skorzystało. Opłata ta ustalona niniejszą uchwałą nie ulega zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej, a jedynie doprecyzowuje zasady odpłatności.  Data wprowadzenia: 2011-11-03 0841
  Data upublicznienia: 2011-11-03
  Art. czytany: 819 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne