A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XII/67/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 4 października 2011r.

  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi” o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.


  Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W 2011 roku mogą zostać zaciągnięte zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego w formie dotacji celowej do wysokości 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”
  z terminem płatności w 2012 roku.
  § 2

  Zaciągnięte zobowiązania na zadanie określone w §1 niniejszej uchwały zostaną pokryte
  z kredytu długoterminowego.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie


  Radzie Gminy Skarżysko Kościelne podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012 do wysokości 2 200 000 zł (słownie dwa miliony dwieście tysięcy złotych) na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację w 2012 roku przez Powiat Skarżyski zadania ”Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”.
  Z prośbą o udzielenie w/w pomocy finansowej zwrócił się do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Zarząd Powiatu Skarżyskiego pismem Znak : ZDP.3251.26.2011 z dnia 30 września 2011 roku. W związku z ogłoszonym naborem wniosków do realizacji na 2012 rok, do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, Powiat Skarżyski postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”
  z dofinansowaniem w wysokości maksymalnie 30%.
  Zgodnie z wymogami określonymi w programie, do wniosku należy załączyć uchwałę organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków finansowych na realizację projektu w całości. Szacowana wartość inwestycji to kwota 8 400 000,00 zł ( słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych). Z uwagi na potrzebę współfinansowania zadania przez Gminę Skarżysko Kościelne, Rada Gminy podjęła przedmiotową uchwałę.
  Data wprowadzenia: 2011-10-05 1307
  Data upublicznienia: 2011-10-05
  Art. czytany: 770 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne