A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XI/66/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 16 września 2011 roku

  w sprawie: zmian do Uchwały Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:
  § 1

  W § 6 Uchwały Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wprowadza się:
  „ ust. 5. W sytuacjach szczególnych wnioski można składać w trakcie trwania roku budżetowego, pod warunkiem zrealizowania zadania i rozliczenia dotacji do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

  ust.6. Za sytuacje szczególne uznaje się:
  - sytuacje, gdy został złożony wniosek o dofinansowanie zewnętrzne na realizację przewidzianych i koniecznych prac konserwatorskich, jednak z przyczyn nie zależnych od beneficjenta, dofinansowanie to nie zostało przyznane, a przewidziane do realizacji prace są niezbędne do wykonania w celu zamknięcia danego zadania,
  - nagłe zagrożenie degradacji zabytku,
  - zdarzenia losowe.”
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  U Z A S A D N I E N I E

  Zmiany w przywołanej Uchwale Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, spowodowane są występowaniem sytuacji, gdy wnioski składane o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zostały odrzucone z przyczyn niezależnych od beneficjenta (ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych instytucji – darczyńcy), a poniesiono znaczne koszty na przygotowanie dokumentacyjne przedmiotowych prac oraz prace te są niezbędne do wykonania z uwagi na zatrzymanie procesu pogarszania się stanu zabytku. Za sytuacje szczególne uznane zostały również zdarzenia losowe, np. pożar, zalanie obiektu, katastrofa budowlana, gdzie zwłoka w wykonaniu niezbędnych prac restauratorsko – konserwatorskich spowodowałaby dalszą, nieodwracalną degradację zabytku, dlatego koniecznym jest umożliwienie pozyskania dotacji również podczas roku budżetowego.  Data wprowadzenia: 2011-09-22 1354
  Data upublicznienia: 2011-09-22
  Art. czytany: 643 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne