A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XI/62/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 16 września 2011 r.

  w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 6, ust.11 i ust. 14 ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie:  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Przyjmuje się zaktualizowany Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3.Uchwała podlega opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „o odpadach” nakłada na organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, obowiązek sporządzenia Planu Gospodarki Odpadami. Dokument ten w myśl cytowanej wyżej ustawy podlega aktualizacji co 4 lata. Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy Skarżysko Kościelne uchwałą Nr XXIV/132 z dnia 01 grudnia 2004r. i obejmował cele i zadania przewidziane na okres 2004-2008.
  Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOTR” obejmuje lata 2011-2014 z uwzględnieniem prognozy do 2018 r. i stanowi drugą edycję.

  Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego na lata 2011-2014,
  z uwzględnieniem prognozy został pozytywnie zaopiniowany przez następujące instytucje:
  - Zarząd Powiatu Skarżyskiego (Uchwała Nr 13/27/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 luty 2011r.),
  - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach (pismo znak:SEV.9022.5.41.2011
  z dnia 28.04.2011r.)
  - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.53.2011AN
  z dnia 09.06.2011 r.),
  - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo znak:ZZ-403/PGO/234/2011
  z dnia 21.03.2011 r.).
  Również prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” została pozytywnie zaopiniowana w/w pismami.
  W związku z powyższym zostały spełnione wszystkie wymogi formalne dotyczące opiniowania przedmiotowego dokumentu oraz procedury związane z oceną oddziaływania na środowisko, wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały


  Data wprowadzenia: 2011-09-22 1340
  Data upublicznienia: 2011-09-22
  Art. czytany: 608 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne