A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2011
 • Zarządzenie Nr 67/2011

  z dnia 23 sierpnia 2011 r

  w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacji dowozu uczniów do Gimnazjum
  w Skarżysku Kościelnym.

  Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  zarządzam, co następuje:
  § 1. Wprowadza się regulamin organizacji dowozu uczniów do Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym stanowiący załącznik do zarządzenia.

  § 2. Regulamin obowiązuje objętych dowozem uczniów z terenu sołectw:

  - Lipowe Pole Skarbowe
  - Lipowe pole Plebańskie
  - Świerczek
  - Kierz Niedźwiedzi
  - Grzybowa Góra
  - Majków
  - Michałów
  - Skarżysko Kościelne

  § 3. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę obejmującą dowóz uczniów do Gimnazjum z domu i z Gimnazjum do domu, opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami w czasie dowozu oraz uczniów objętych dowozem.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
  Załącznik do Zarządzenia nr 67/11
  Wójta Gminy Skarzysko Kościelne z dnia 23 sierpnia 2011 r.


  Regulamin
  organizacji dowozu uczniów do Gimnazjum
  w Skarżysku Kościelnym  Organizacja dowozu.

  1.Dowóz uczniów Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym zapewnia Gmina Skarżysko Kościelne przy pomocy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, zwanym w dalszej części Regulaminu organizatorem dowozu.
  2.Dowozem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, przekracza 4 km.
  3.Dowóz uczniów wykonuje przewoźnik wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
  4.Organizując dowóz uczniów organizator przewozu ściśle współpracuje
  z Dyrektorem Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym.
  5.Listę dowożonych uczniów ustala Dyrektor Szkoły w terminie do 25 sierpnia każdego roku i dostarcza niezwłocznie do organizatora dowozu.
  6.Dyrektor Szkoły zobowiązany jest informować organizatora dowozu o wszelkich zmianach na liście uczniów objętych dowozem.
  7.Trasę dowozu oraz miejsca przystanków ustala organizator dowozu
  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i przewoźnikiem. Trasa dowozu oraz miejsca przystankowe nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym.
  8.W przypadku zmian organizacyjnych szkoły (np. planu lekcji) Dyrektor Szkoły zawiadamia organizatora dowozu, który wspólnie z przewoźnikiem ustala nową organizację dowozu.
  9.Uczniowie wsiadają i wysiadają tylko na wyznaczonych przystankach.
  10.Uczeń oczekujący na przystanku na przyjazd autobusu znajduje się pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna.
  11.Punkt 10 nie dotyczy uczniów, których rodzice/opiekunowie złożyli u Dyrektora Szkoły stosowne oświadczenie według wzoru nr 1 stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
  12.W czasie dowozu uczniów Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym zapewnia właściwą opiekę nad uczniami.
  13.Z chwilą wejścia do autobusu odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia spoczywa na organizatorze dowozu uczniów.
  14.Odpowiedzialność organizatora dowozu za życie i zdrowie ucznia dowożonego kończy się z chwilą przejęcia ucznia przez szkołę tj. z chwilą wyjścia ucznia pod opieką opiekuna z autobusu i wejścia na teren szkoły.
  15.Po zajęciach uczniowie oczekują na autobus odwożący ich do domu w świetlicy szkolnej.
  16.Do autobusu uczniowie udają się pod opieką wychowawcy/pracownika świetlicy szkolnej.
  17.Opiekun w trakcie wejścia uczniów do autobusu odnotowuje ich obecność na liście. W autobusie mogą przebywać wyłącznie uczniowie znajdujący się na liście ustalonej przez Dyrektora Szkoły. Opiekun może wyrazić zgodę na przejazd osoby będącej opiekunem ucznia niepełnosprawnego. W autobusie nie może przebywać więcej uczniów niż dopuszcza to instrukcja eksploatacyjna pojazdu.
  18.W przypadkach losowych (pogoda, utrudnienia drogowe, zawieszenie zajęć, itp.) decyzję o odwołaniu kursu autobusowego lub czasowym zawieszeniu dowozu uczniów do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, bezzwłocznie zawiadamiając
  o zaistniałej sytuacji organizatora dowozu oraz rodziców dowożonych uczniów.
  19.W trakcie dowozu uczniów, w sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje opiekun dowożonych uczniów, a jego decyzje są ostateczne.  Opiekun. Prawa i obowiązki.
  1.Opiekunem dowożonych uczniów może być osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia pedagogiczne lub ukończony odpowiedni kurs, która uzyskała pozytywną opinię Dyrektora Szkoły. Negatywna opinia wyklucza możliwość zatrudnienia danej osoby jako opiekuna dowożonych uczniów.
  2.Opiekun ma prawo do:
  a) sprawdzenia, przy pomocy Policji, stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy,
  b) wydawania kierowcy polecenia zatrzymania się lub odjazdu z miejsc przystankowych; bez wyraźnego polecenia opiekuna kierowca nie może rozpocząć lub zakończyć jazdy,
  c) zwracania się do Dyrektora Szkoły z wnioskami o ukaranie uczniów, którzy podczas dowozu naruszyli postanowienia Statutu Szkoły lub stworzyli zagrożenie dla innych uczniów,
  d) wydawania poleceń w zakresie organizacji i bezpieczeństwa dowozu wszystkim uczniom przebywającym w autobusie,
  e) zatrzymania ucznia w autobusie i dostarczenia go do szkoły w przypadku, gdy na przystanku końcowym rodzice ucznia nie zapewnili mu należytej opieki lub nie złożyli u Dyrektora Szkoły stosownego oświadczenia o samodzielnym powrocie.
  3.Obowiązki opiekuna:
  a) zapewnienie bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów do i ze szkoły według ustalonych tras i godzin,
  b) pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w autobusie, wysiadaniu oraz podczas przejazdu,
  c) zajęcie takiego miejsca w autobusie, by móc 'objąć wzrokiem' wszystkich uczniów i mieć możliwość reakcji w przypadku ich niewłaściwego zachowania się,
  d) niedopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrożenia,
  e) zapewnienie opieki uczniom w przypadku awarii autobusu oraz zorganizowanie bezpiecznego przejścia do zastępczego środka transportu,
  f) prowadzenie dziennika uwag dotyczących zachowania się uczniów w autobusie oraz niezwłocznie informowanie wychowawców i Dyrektora Szkoły o zapisanych uwagach,
  g) prowadzenie listy obecności dowożonych uczniów.
  Uczeń dowożony. Prawa i obowiązki.
  1.Dowozem może być objęty uczeń znajdujący się na liście ustalonej przez Dyrektora Szkoły.
  2.Uczeń ma prawo do:
  a) bezpłatnego i bezpiecznego dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania,
  b) wygodnego miejsca w autobusie,
  c) zapewnienia fachowej opieki podczas dowozu.
  3.Obowiązki ucznia:
  a) punktualne przybycie na przystanek i oczekiwanie na autobus oraz odejście
  z przystanku pod opieką rodzica/pełnoletniego opiekuna. Rodzice ucznia dowożonego mogą złożyć u Dyrektora Szkoły stosowne oświadczenie
  o samodzielnym powrocie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  b) pomoc młodszym lub niepełnosprawnym uczniom,
  c) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez opiekuna,
  d) przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz niniejszego regulaminu.
  4.Za wszelkie szkody wynikające z umyślnego działania uczniów podczas przewozu wyciągane będą konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły lub Kodeksem Karnym.

  Postanowienia końcowe.
  1.Dyrektora Gimnazjum zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem uczniów zakwalifikowanych do dowozu, ich rodziców oraz do pisemnego potwierdzenia przez nich tego faktu.
  2.Sekretarza Gminy zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem opiekunów dowozu i podpisania przez nich stosownego oświadczenia.
  2.Regulamin ten nie jest dokumentem zamkniętym i podlega ewaluacji, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Wójta Gminy.
  Załącznik Nr 1
  do Regulaminu dowozu uczniów
  do Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym

  Oświadczenie


  Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę, na to by mój syn/córka …..................................................................... uczeń/uczennica klasy ….......... Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbywał/a samodzielnie drogę z domu do przystanku autobusu szkolnego oraz po zajęciach szkolnych, drogę z przystanku autobusu szkolnego do domu ........................................................................................
  /adres zamieszkania/

  Jednocześnie oświadczam, że w czasie samodzielnej drogi mojego dziecka biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie, zdrowie i zachowanie.


  …............................................................ /podpis rodzica/prawnego opiekuna/  Data wprowadzenia: 2011-09-22 1027
  Data upublicznienia: 2011-09-22
  Art. czytany: 1478 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne