A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
» ZARZĄDZENIE NR 51/2019
» ZARZĄDZENIE NR 50/2019
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2011

  z dnia 14 lipca 2011r

  w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.


  Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


  Zarządzam co następuje:


  § 1

  1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/35/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, przeznaczone zostaną środki, wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim.
  2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest na realizację zadań wskazanych we wnioskach złożonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich.

  § 2

  Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla sołectw, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie przedstawiona sołtysom przez wójta gminy w terminie do 31 lipca 2011 roku pismem, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  § 3

  Warunkiem przyznania na rok 2012 środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września 2011 r. przez sołectwo do wójta wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  § 4

  Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 3, natomiast wzór protokołu z zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.  § 5

  W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, wójt gminy informuje pismem, stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, sołtysa o przyjęciu wniosku lub o odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w ust. 2-4 art. 4 ustawy o funduszu sołeckim.

  § 6

  Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego przekazywana będzie sołtysom dwa razy w roku w następujących terminach:
  1. z Informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku według stanu na dzień 30.06.2012 r.
  2. ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012 rok z całego okresu rozliczeniowego

  § 7

  1. Zobowiązuje się sołtysów do przedłożenia półrocznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań, wzór sprawozdań stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym w następujących terminach:
  a) do 31 lipca 2012 r. – za okres do 30 czerwca 2012 r.
  b) do 31 stycznia 2013 r. – za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

  § 8

  Fundusz sołecki należy wykorzystać do 24 grudnia 2012 roku. Niewykorzystane do dnia 24 grudnia 2012 r. środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.
  § 9

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 10

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2011-07-20 1219
  Data upublicznienia: 2011-07-20
  Art. czytany: 915 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne