A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR X/58/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 21 czerwca 2011r.

  w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art.163 § 2 ustawy
  z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2001r Nr 98, poz.1070 ze zmianami )


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1.1 Powołuje się zespół w składzie:

  1. Paweł Wiatr - przewodniczący zespołu;
  2. Krzysztof Rachwał - zastępca przewodniczącego zespołu;
  3. Grzegorz Barwicki - członek zespołu;
  4. Renata Kępa - członek zespołu;
  5. Włodzimierz Foch - członek zespołu;

  2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
  o ustroju sądów powszechnych.

  3.Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3. Uchwala podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, a także zamieszczenie jej treści na stronie BIP.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

  W tym roku upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się najpóźniej w m-cu październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Art.163 § 2 wymienionej ustawy stanowi, że przed przystąpieniem do wyboru rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Wzorem procedury wyborczej zastosowanej przy wyborze ławników upływającej kadencji, w projekcie założono powierzenie zadań tego zespołu. Rada gminy jest uprawniona do dokonania wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję trwającą cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. W tym roku rady gmin będą wybierać ławników na kadencję od 2012 r. do 2015 r.


  Data wprowadzenia: 2011-07-11 1229
  Data upublicznienia: 2011-07-11
  Art. czytany: 671 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne