A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR X/50/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 21 czerwca 2011 roku

  w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

  Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1

  Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego:

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Skarżysko Kościelne za pierwsze półrocze roku budżetowego, powinna przedstawiać następujące dane:
  a) część tabelaryczną zawierającą w szczególności:
  - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
  - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
  - Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych,
  - Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
  - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
  - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - Planowane i udzielone z budżetu gminy dotacje podmiotowe i celowe,
  - Plan i wykonanie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.
  b) część objaśniającą zawierającą informacje o:
  - zmianach w budżecie w okresie objętym informacją,
  - stopniu realizacji dochodów bieżących i majątkowych,
  - stopniu realizacji wydatków bieżących i majątkowych,
  - stanie należności oraz zobowiązań ze wskazaniem zobowiązań wymagalnych,
  - zaciągniętych pożyczkach i kredytach oraz udzielonych poręczeniach,
  - nadwyżce/deficycie na dzień 30 czerwca.
  2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze roku budżetowego, powinna przedstawiać następujące dane:
  a) część tabelaryczną zawierającą:
  - realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej - wartości prognozowane i wykonane roku budżetowego w odniesieniu do dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu oraz stan zadłużenia budżetu,
  - realizację przedsięwzięć - limity planowane i wykonane roku budżetowego zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć majątkowych,
  b) część opisową zawierającą krótką charakterystykę zrealizowanych założeń rocznych ujętych w WPF.
  3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, powinna przedstawiać następujące dane:
  a) część tabelaryczną zawierającą:
  - plan i wykonanie przychodów jednostki, ze wskazaniem źródła przychodów,
  - plan i wykonanie wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym,
  b) część objaśniającą dotyczącą danych wymienionych w lit. „a”, uwzględniającą w szczególności stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych.

  § 2

  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr XLIV/247/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu
  i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, informację
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Skarżysko Kościelne, za I półrocze.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie


  Zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy Skarżysko Kościelne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informacji o:
  1) przebiegu wykonania budżetu gminy Skarżysko Kościelne,
  2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
  3) przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  4) i Samorządowych Instytucji Kultury uwzględniającą w szczególności stan należności
  i zobowiązań, w tym wymagalnych,
  za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  Zakres i formę niniejszych informacji zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych określa Rada Gminy.
  Wobec powyższego należy podjąć Uchwałę określającą zakres i formę w/w informacji.  Data wprowadzenia: 2011-07-11 1136
  Data upublicznienia: 2011-07-11
  Art. czytany: 656 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne