A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR X/49/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 21 czerwca 2011 r.

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm.), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku § 9 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr V/17/11
  z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011r.

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Gmina Skarżysko Kościelne zaciąga kredyt długoterminowy do wysokości 4 524 230 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych),
  w tym:
  a) do wysokości 2 688 210 zł.( słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy (zadania inwestycyjne i pomoc finansową),

  b) do wysokości 1 836 020 zł. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  z tytułu kredytów i pożyczek.

  § 2

  1. Środki kredytu zostaną uruchomione w 2011 r.
  2. Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych gminy.
  3. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 2021 roku.
  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub hipoteka na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Skarżysko Kościelne jako działka nr 3348 o powierzchni 0,8000 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 15 263.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie BIP.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, wynikające z realizacji zaplanowanych inwestycji, dotacji na pomoc finansową dla powiatu na zadania inwestycyjne, wniesienia wkładów do MPWiK i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wymaga zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 4 524 230 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).
  Z uwagi na powyższe przedkładam Wysokiej Radzie do podjęcia Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Data wprowadzenia: 2011-07-11 1134
  Data upublicznienia: 2011-07-11
  Art. czytany: 588 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne