A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr IX/46/2011RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 12 maja 2011 roku.

  w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarżysku Kościelnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493 ze zm. z 2009r. Dz. U. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.146, Dz. U. Nr 125, poz. 842);


  RADA GMINY uchwala, co następuję

  § 1
  W celu realizacji zadań wynikających ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skarżysko Kościelne uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

  § 2
  Tryb powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Skarżysku Kościelnym

  1.Zespół powołuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w drodze zarządzenia.
  2.W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Skarżysko Kościelne:

  1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
  2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  3) Przedstawiciela Policji w Skarżysku Kościelnym
  4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
  5) placówek oświatowych,
  6) organizacji pozarządowych w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  7) kuratorzy sądowi.
  1.Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy w Skarżysku Kościelnym a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
  2. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

  3. Wójt Gminy w Skarżysku Kościelnym odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:
  1) na jego pisemny wniosek,
  2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
  3) na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,
  4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.

  § 3
  Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Skarżysku Kościelnym

  1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
  2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w rozdziale II punkt 2.

  3.Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym większością głosów wybierany jest Przewodniczący Zespołu.

  4.Na wniosek Przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu w głosowaniu jawnym, większością głosów spośród jego członków, wybierani są Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.

  5.Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

  6.Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadania na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

  7.Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

  8.Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  9.Prace Zespołu są potwierdzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

  10.Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
  11.Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych
  z występowaniem przemocy w rodzinie.

  12.Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swojej pracy.
  13.Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przekładania Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

  1) do dnia 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,
  2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy- sprawozdanie roczne.

  14.Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
  15.Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

  16. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym przy ulicy Kościelna 2a

  17.Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 5
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  UZASDADNIENIE

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842 ) poszerzone zostały obowiązki gmin w zakresie zadań własnych gminy w szczególności poprzez obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Dodany art. 9a ust. 1 i 2 ustawy stanowi, że gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, który powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy natomiast ma określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
  Zadaniem Zespołu jest integrowanie koordynowanie działań wszystkich podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
  1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku;
  3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
  4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc rodzinie.


  W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania
  i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarżysku Kościelnym oraz szczegółowych warunkach jego funkcjonowania jest zasadne.  Data wprowadzenia: 2011-05-17 1405
  Data upublicznienia: 2011-05-17
  Art. czytany: 922 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne